ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – പഞ്ച സംസ്കാരം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< ആമുഖം

ശ്രീ പെരിയ നംബികൾ ശ്രീ രാമാനുജർക്കു പഞ്ച സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നു

 

നമ്മൽ എങെനെ ശ്രീ വൈഷ്ണവരാകാം?

അതിനുള്ള ക്രമമാണു പഞ്ച സംസ്കാരം. ഭാഷ, ജാതി, വർഗ്ഗം, ഗോത്രം, ദേശം ഇങിനെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്തെ യാരായാലും ഈക്രമം പൂർത്തിയാക്കി ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ പരിയപ്പെടാം. റണ്ടേ രണ്ടു പ്രദാന അർഹതകൾ മാത്രം മതി:

 1. വിനയം – നമുക്കു ഒരുപാടു കുറവുകൾ ഉണ്ടു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരാണു എന്ന ഭാവം (ആകിഞ്ചന്യം എന്നും പരയും).
 2. വേറോഗതിയില്ലായ്മ – എംബെരുമാനെയൊഴിച്ചു വേരോ ഗതിയില്ലാ എന്നു മനസ്സിലാക്കുക. അവർതന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്നുറച്ചു നിൽക്കുക.

പഞ്ച = അഞ്ചു. സംസ്കാരം = ശുദ്ധി. ഈയഞ്ചു ശുദ്ധികളേതാണു? താപം, പുണ്ട്രം, നാമം, മന്ത്രം പിന്നെ യാഗം:

 1. താപം – ചൂട്. ശ്രീ നാരായണന്റെ ദിവ്യായുദങ്ങളായ ശംഖ ചക്ര ചിഹ്നങ്ങളെ രണ്ടു തോളിലും പച്ചകുത്തുക. എന്തിനാ? പാത്രങ്ങളെ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ ഉടമസ്ഥരുടെ പേരെ കൊത്തി ചേർക്കുന്നത് പോലേ. നമ്മൾ എംബെരുമാന്റെ സ്വത്താണു എന്നു ധരിപ്പിക്കാൻ.
 2. പുണ്ട്രം – നെറ്റ്രിയിലും, ദേഹത്തിലു വേരോ പതിനോരു ഇടങളിലും (ആകക്കൂടി പന്ത്രണ്ടു) ധരിക്കുന്ന തിരുമണ്ണും ശ്രീചൂർണവും. തിരുമൺ വെളുത്ത കുഴവാണു. ശ്രീചൂർണം ചിവന്ത കുഴവാണൂ. മേൽ നോക്കിയ രണ്ടു വെള്ള കോടുകളുടെ നടുക്കെ ശ്രീചൂർണ കോടിടുക. അതു കൊണ്ടൂ ഊർധ്വ പുണ്ട്രം എന്നാണു പേരു. ഊർധ്വ = മേൽ നോക്കിയ. പുണ്ട്രം = കുറി
 3. നാമം – ആചാര്യൻ ദാസൻ എന്നു അവസാനിക്കുന്ന നാമഞ്ചൂട്ടും. രാമാനുജ ദാസൻ, മധുരകവി ദാസൻ, ശ്രീവൈഷ്ണവ ദാസൻ ഇങ്ങിനെ.
 4. മന്ത്രം – ആചാര്യനിടത്തു മന്ത്ര ഉപദേശം പെരുക. മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരുടെ ദു:ഖത്തെ നിവർത്തിക്കും. ത്രുമന്ത്രം, ദ്വയം പിന്നെ ശരമസ്ലോകം എന്നീ മൂന്നും നമ്മുടെ സംസാര ദു:ഖത്തെ നിവർത്തിക്കും മന്ത്രങളാണു.
 5. യാഗം – ത്രുവാരാധനം – ദിവസം വീട്ടിലു എംബെരുമാനെ പൂജിക്കുന്ന ക്രമം. ആചര്യൻ ഇതും പഠിപ്പിക്കും.

(താപ:പുണ്ട്ര തതാ നാമ മന്ത്രോ യാഗസ്ച പഞ്ചമ: എന്നാ സ്ലോകം)

പഞ്ച സംസ്കാര ദിവസത്തന്നു നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണും?

 1. അതിരാവിലു എഴുന്തേൽക്കുക.
 2. എംബെരുമാനും നമ്മൾ തമ്മിൽ സംഭന്ധം എന്താണൂവെന്നു അറിവു ഉണ്ടാവ്വുന്ന ദിവസമല്ലേ? ഇന്നാണൂം വാസ്തവമായും നമ്മുടെ പിരന്നാൾ എന്നു ഓർത്തു ശ്രീന്നാരായണൻ, ആഴ്വാന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ ഏവറേയും ഓർക്കുക.
 3. ഊർധ്വ പുണ്ട്രം ധരിക്കുക. സന്ദ്യാവന്ദനം മുതലായ നിത്യ ക്രമങളെ അനുഷ്ടിക്കുക.
 4. യതാശക്തി പൂവു, പഴം, ആചാര്യനും എംബെരുമാനുമായി വസ്ത്രങൾ എല്ലാമായി ക്രുത്യ സമയത്തു ആചാര്യൻ ത്രുമാളിക ഇല്ലെങിൽ മഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക.
 5. സമാസ്രയണം (പഞ്ച സംസ്കാരം) പെരുക.
 6. ആചാര്യനിടത്തു ശ്രീപാദതീർത്തം സ്വീകരിക്കുക.
 7. ആചാര്യൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപദേശങളേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൽക്കുക.
 8. ആചാര്യൻ ത്രുമാളീക ഇല്ലെങിൽ മഠത്തേ പ്രസാദം ഉണ്ണുക.
 9. ആ ദിവസം മുഴുവനും ആചാര്യൻ ത്രുമാളീകയിലോ മഠത്തിലോ തന്നെ ഇരുന്നു ആചാര്യനിൽനിന്നും എത്രയും പഠിക്കാൻപറ്റ്രുവെന്നു നോക്കണും.
 10. അന്നു ഒരു ദിവസവെങ്കിലും ഓഫീസു ജോലി ഒഴിവാക്കി ആത്മ ചിന്തനായി മനശ്ശാന്തി നേടുക.

ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞു. മോക്ഷം കിട്ടിയെന്നു ഉറപ്പായോ? ഇനി വേരെ പണി നോക്കാമോ?

ശ്രീവൈഷ്ണവ ജീവിതം ഇവിടെനിന്നാ തുടങ്ങുന്നു. ത്രുനാട്ടിൽ (പരമപദം) ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീ സമേത ശ്രീമന്നാരായണനെ നിത്യം കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്യാനാണും ഏകലക്ഷ്യം. അതിനായി ആചാര്യ ഭാഗവത അനുഗ്രങ്ങളെ നേടി പൂർവർ പറഞ്ഞീട്ടുള്ള പ്രകാരം നിത്യ പരിപാടികളെ ചിട്ടപ്പെറ്റുത്തുക. സ്വയം നന്നാകി ഉയർത്തിയെടുക്കുക എന്നാണും ലക്ഷ്യം.

പഞ്ച സംസ്കരിച്ച ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ ലക്ഷണത്തെ ശ്രീ പിള്ളലോകാചാര്യർ മുമുക്ഷുപ്പടി സൂത്രം 116ലു രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു:

 1. ലൗകികവുംമായ എല്ലാ താൽപ്പര്യങ്ങളേയും ഒഴിവാക്കും.
 2. ശ്രീമന്നാരായണനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കും.
 3. പരമപദത്തിലു ദിവ്യ ദമ്പതികളെ തീർച്ചയ്യായും നിത്യ കൈങ്കര്യം ചെയ്യുമെന്നു ഉറച്ചു നിൽക്കും.
 4. എത്രയും പെട്ടെന്നു ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുമോവെന്നു സദാ കൊതിച്ചിരിക്കും.
 5. ജീവിത പര്യന്തം ദിവ്യ ദേശ കൈങ്കര്യം പിന്നെ എംബെരുമാന്റെ ദിവ്യ ഗുണ അനുഭവം എന്നു കഴിയും.
 6. ഈപ്പരഞ്ഞ ശീലമുള്ള മറ്റ്രേ ഭാഗവതർടെ മഹത്വം അറിഞ്ഞു അവരേക്കണ്ടു സന്തോഷിക്കും.
 7. ത്രുമന്ത്രം പിന്നെ ദ്വയ മഹാംമന്ത്രം എപ്പോഴും ജപിക്കും.
 8. തന്റെ ആചാര്യനെ ഒരുപാടു ഇഷ്ടപ്പെടും. ബഹുമാനിക്കും.
 9. ആചാര്യനിടത്തും എംബെരുമാനിടത്തും കടപ്പാടുമായിക്കഴിയും.
 10. സത്വ ഗുണരും, ആത്മ ജ്ഞാനിയും, ഭന്ധമില്ലാത്തവരും ശാന്തസ്വരൂപികളുമാായ ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയും.

ഇതിനും കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ലിങ്കിനെ പിൻ തുടരുക: http://ponnadi.blogspot.com/2012/08/srivaishnava-lakshanam-5.html

പഞ്ച സംസ്കരിച്ച ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ കടമകളായവ:

 1. ഗുരു മുഖേന അർഥ പഞ്ചകം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം.
 2. പരമപദത്തിലു ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീ സമേത ശ്രീമന്നാരായണനെ നിത്യം കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്യാൻ കൊതിച്ചിരിക്കണം.
 3. എപ്പോഴും എന്തിനേയും എംബെരുമാനെത്തന്നേ പറ്റ്രി നിൽക്കേണം.
 4. ജീവിത പര്യന്തം എംബെരുമാൻ, ആചാര്യൻ പിന്നെ ഭാഗവതന്മാർക്കു കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്തു കൂട്ടണം.
 5. ദിവ്യ ദേശ കൈങ്കര്യത്തിൽ കാലം പോക്കണം.
 6. പഞ്ച സംസ്കാരത്തെ മറ്റ്രവർക്കും ഭോധ്യപ്പെടുത്തണം.

“തത്വജ്ഞാനാൻംമോക്ഷൈ:” എന്ന സ്ലോകത്തെ അനുസരിച്ചു അർഥ പഞ്ചക ജ്ഞാനം അവശ്യമാകുന്നു.

ശ്രീവൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്ത സാരം

 1. പഞ്ച സംസ്കാരം കഴിഞ്ച നമ്മളൊക്കെ ശരണാഗതരാണു (പ്രപന്നർ). ജീവന്മാക്കളായ നമ്മെ പരമാത്മാവായ എംബെരുമാനോടേ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവർ ആാചര്യരാണും. അതു കൊണ്ടൂ നംമ്മൾ എല്ലാവരും ആചാര്യ ഭഗവത നിഷ്ടർകളാണു എന്നു ശ്രീ രാംമാനുജർ തുടങ്ങിയ പൂർവർകൾ ആവർത്തിച്ചുപ്പറയുന്നു.
 2. ഈ ആത്മ സംഭന്ധം കൊണ്ടു തന്നെ പഞ്ച സംസ്കാരം മാത്രംമേ നമ്മുടെ വാസ്തവമായ പിരന്നാളാകുന്നു.
 3. ജീവാത്മാ ഭാര്യ പോലാണു. പരമാത്മാ ഭർത്താവിനെപ്പോലാണു. അതുകൊണ്ടാ മറ്റ്ര ദൈവങ്ങളെ പഞ്ച സംസ്കരിച്ചവർ തൊഴാൻ പാടില്ലാ.
 4. ഇങ്ങിനേ ഈ അല്പ നിസ്സാര വസ്തുക്കളിൽ ഇഷ്ടം ഒഴിവാക്കി സംശാര സാഗരത്തെ പിരിഞ്ഞു എംബെരുമാന്റെ നിത്യമായ പരമപദത്തിൽ സദാ കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതേ ഈ ജന്മ സഫലമാണു.

പഞ്ച സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ ആർക്കാണു അതികാരം?

ശ്രീവൈഷ്ണവം അനാദിയായ സമ്പ്രദായമെന്നാലും, ശ്രീരാമാനുജരാണു ഈ ക്രമം സ്ഥാപിച്ചു. എല്ലാ ശാസ്ത്രങളെയും ആരായ്ഞ്ചു, ശ്രീ ആളവന്താർ ശ്രീ നാഥമുനികൾ മുതലായ പൂർവാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതെ അനുസരിച്ചു എല്ലാത്തിനും അതിനതിനായ വഴിമുറകളെ സ്പഷ്ടമാക്കി.

നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളേയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളേയും പ്രചാരണം ചെയ്യാനായി ശ്രീ മണവാളമാമുനികളായി പിന്നും ശ്രീ രാമാനുജർ പുനർ അവതരിച്ചു. ശ്രീ രംഗ നാഥനും ശ്രീ മണവാളമാമുനികളെ ആചാര്യനായി വരിച്ചു സ്വയം ആദിഗുരുവായി തുടങ്ങിയ ഗുരുപരമ്പര രത്ന ഹാരത്തെ താൻ തന്നെ കെട്ടിച്ചു സമാപിച്ചു. 

പിന്നും ശ്രീ മണവാളമാമുനികളുടെ അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ എന്ന എട്ടു ശിഷ്യന്മാരാലും, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രദാന ശിഷ്യർ ശ്രീ പൊണ്ണടിക്കാൾ ജീയർ വഴിയായി, ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം നന്നായി പോഷിച്ചെടുത്തു.  

അതിനപ്പുറവും ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാർ അവതരിച്ചു, നമ്മുടെ പൂറുവന്മാർ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്‌ ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ പാലിച്ചു.

ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സ്വാമി രാമാനുജരുടെ വിശ്വാസത്തിലു എന്നെന്നേയ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടേ. നമ്മേവരെയും അംജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും പൊക്കിയെടുത്തു, എംബെരുമാൻ കൈങ്കര്യവും മംഗലാശാസനവും തന്നെ ജീവിതമെന്നു കാണിച്ചുത്തന്ന അവരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ സദാ സ്മരിക്കുക.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-pancha-samskaram.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

 
Advertisements

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – ആമുഖം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< വായന സൂചിക

srivaishna-guruparamparai

ശ്രീമന്നാരായണൻ ബ്രഹ്മാവിനു സൃഷ്ടി തുടങ്ങും സമയത്തു വേദങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. ഏതുമില്ലാത്ത എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഹിതഞ്ചെയ്യും ശീലനായ പ്രഭുവല്ലേയോ? ജ്ഞാനികൾക്കു ഇതു ഉജ്ജീവനം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ.

വൈദികർ ഏവർക്കും പ്രമാണം വേദന്തന്നെയാണു. ആചാര്യനു (പ്രമാതാവ്)   വേദ ശാസ്ത്രം (പ്രമാണം) കൊണ്ടേ എംബെരുമാനെ (ലക്ഷ്യം) ചുണ്ടിക്കാണിക്കാനാവു.

എല്ലാ താഴ്ന്ന ഗുണങ്ങൾക്കും നേരെതിരായ ഉത്തമ ശീലങ്ങളും (അഖില ഹേയ പ്രത്യനിക ദാനത്വം) , എല്ലാ നന്മകൾക്കും വസതി (കല്യാന്നൈക ദാനത്വം) എന്നതായ വ്യത്യസ്ത വിശേഷങ്ങൾ എംബെരുമാനെ (പ്രമേയം എന്ന ലക്ഷ്യം) വേർപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നു.  അങ്ങനെ വേദത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളായവ:

 • ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാ. ഓരോ സൃഷ്ടി കാലത്തും എംബെരുമാൻ ബ്രഹ്മാവിനു വേദം ഉപദേശിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു സാമാന്യരുടെ സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള കുറവുകളൊന്നുമില്ലാത്തെ തിളങ്ങുന്നു വേദം (അപൗരുഷേയത്വം).
 • അഴിയാത്ത ശാശ്വതം. ആധിയുമില്ലാ. അന്തവുമില്ലാ. അന്തരാര്ഥമറിഞ്ഞ എംബെരുമാൻ തന്നെയാണു ബ്രഹ്മാവിനു വേദത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. (നിത്യം).
 • നിരൂപണത്തിനു വേരോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തെ സ്വയം ആധാരമാണു (സ്വത: പ്രമാണ്ണ്യത്വം).

വേദത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തേയും, കാലഗതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ശക്തി കൊണ്ടു വേദങ്ങളെ അറിയാനുള്ള പ്രയാസത്തിനേയും ഓർത്തു, വേദ വ്യാസർ ഋഗ്, യജസ്, സാമം, അതർവണം എന്നീ നാലായി പങ്കിട്ടു.

വേദ സാരം വേദാന്തം. ഇങ്ങിനെ എംബെരുമാനേക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വിഷയങ്ങളെ ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വേദം ഉപാസന ക്രമങ്ങളേ പറയും. വേദാന്തം ഉപാസന വിഷയമായ എംബെരുമാനേകുറിച്ചു പറയും. ഒരുപാടുള്ള ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രദാനമായവ:

 • ഐതരേയ
 • ബൃഹദാരണ്യക
 • ഛാന്ദോഗ്യ
 • ഈശ
 • കേന
 • കഠ
 • കൗഷീതികീ
 • മഹാ നാരായണ
 • മാണ്ഡൂക്യ
 • മുണ്ടക
 • പ്രശ്ന
 • സുബല
 • ശ്വേതാശ്വതര
 • തൈത്തിരീയ

ഉപനിഷത്തുകൾക്കൊരു സാരവും വേദ വ്യാസർ അരുളി. അതാണു ബ്രഹ്മ സൂത്രം. ഇതുവും വേദന്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടും.

വേദങ്ങൾ അനന്തമായും, കണക്കില്ലാത്തതായും, അളക്കാനാവാത്തതായും, ഇളപ്പം അറിയാൻ കഴിയാത്തതായും ഉള്ളതു കൊണ്ട് സ്മൃതി, ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു:

സ്മൃതി – മനു, വിഷ്ണു ഹാരീതർ, യാഗ്ന്യവൽക്യർ എന്നു തുടങ്ങിയ മഹാഋഷികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ.

ഇതിഹാസം – ശ്രീ രാമായണം (ശരണാഗതി ശാസ്ത്രം), ശ്രീ മഹാഭാരതം (അഞ്ചാം വേദം, പഞ്ചമോ വേദം)

പുരാണം – പ്രഹ്മാവു കൂട്ടിച്ചേർത്ത പതിനെട്ടു പുരാണങൾ മാത്രമേ പുരാണങളാണു. ബ്രഹ്മാവു സത്വ ഗുണമായിരുന്നപ്പോൽ എംബെരുമാനെക്കുരിച്ചും, രാജസ ഗുണമായപ്പോൽ സ്വയം തന്നേക്കുരിച്ചും, താമസനായപ്പോൽ അഗ്നി എന്നീ താഴ്ന്ന ദേവതകളേക്കുരിച്ചും പുരാണങളെഴുതി. അതു കൊണ്ടൂ ഈ ഓരോ പുരാണങളുടെ ഗുണവും അങിനെത്തന്നേയാണു.

ഇത്തരയും പലവിദം ശാസ്ത്രങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ജീവർക്കു ജ്ഞാനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലാ. സംസാരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പെട്ടു ദുഃഖിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടു സ്വയം ഭഗവാന്തന്നെ അവതരിച്ചു, ജ്ഞാനത്തെയൂട്ടി അവരെ നൽവഴിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. മനുഷ്യൻ നന്നായില്ലാ. കൂടാത്തേ ഈശ്വരനെത്തന്നേ എതിർത്തു.

അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ചിലരെത്തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, തന്റെ കാരുണ്യത്താല് മയക്കമില്ലാത്ത സൽബുദ്ധി കൊടുത്തു, ആഴ്‌വാന്മാരായി ഭഗവദ് അനുഭവത്തെ ആസ്വദിച്ച് മാറ്രേവർക്കും വിശതമായി പറയുന്നവരുമായ പരമ കാരുണികരായി സ്ഥാപിച്ചു. പൊയ്കൈയാഴ്വാർ, ഭൂതത്താഴ്വാർ, പേയാഴ്വാർ, തൃമഴിസൈയാഴ്വാർ, നമ്മാഴ്വാർ, കുലശേഖരാഴ്വാർ, പെരിയാഴ്വാർ, തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാർ, തൃപ്പാണാഴ്വാർ, ത്രുമങയാഴ്വാർ, മധുരകവിയാഴ്വാർ, ആണ്ടാൾ എന്നീ പന്ത്രണ്ടു ആഴ്‌വാന്മാർ മുഖേന ഈശ്വര സ്തുതിതന്നെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നു കാണിച്ചു.

എന്നിട്ടും തൃപ്തനാവാത്ത എംബെരുമാൻ, ശ്രീ നാഥമുനികൾ തുടങ്ങി ശ്രീ മണവാളമാമുനികൾ വരെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആദിശേഷന്റെ അവതാരമായ  ശ്രീ രാമാനുജർ ഈ ഗുരു പരമ്പരയിനു നടുനായകനായി. ശ്രീ വൈഷ്ണവ സംപ്രദായത്തെയും, ശ്രീ വിശിഷ്ഠാദ്വൈത സംപ്രദായത്തെയും ഉച്ചത്തിലുയർത്തി.

പരാശരർ, വ്യാസർ, ധർമിടർ, ഡങ്ങർ എന്ന ഋഷികളെ പിന് തുടർന്നു വിശിഷ്ഠാദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ നന്നായി സ്ഥാപിച്ചു.  എഴുപത്തിനാല് സിംഹാസന അധിപതികളെ നിയമിച്ചു ആഗ്രഹം ഉള്ളവർക്കു എല്ലാം ശ്രീവൈഷ്ണവത്തെ അറിയാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി. അദ്യേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടും ഏവരെയും നൽവഴിയിലാക്കിയതിനായും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം എംബെരുമാനാർ ദർശനം എന്നേ അറിയപ്പെടുന്നു.

നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളേയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളേയും പ്രചാരണം ചെയ്യാനായി ശ്രീ മണവാളമാമുനികളായി പിന്നും ശ്രീ രാമാനുജർ പുനർ അവതരിച്ചു. ശ്രീ രംഗ നാഥനും ശ്രീ മണവാളമാമുനികളെ ആചാര്യനായി വരിച്ചു സ്വയം ആദിഗുരുവായി തുടങ്ങിയ ഗുരുപരമ്പര രത്ന ഹാരത്തെ താൻ തന്നെ കെട്ടിച്ചു സമാപിച്ചു. 

പിന്നും ശ്രീ മണവാളമാമുനികളുടെ അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ എന്ന എട്ടു ശിഷ്യന്മാരാലും, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രദാന ശിഷ്യർ ശ്രീ പൊണ്ണടിക്കാൾ ജീയർ വഴിയായി, ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം നന്നായി പോഷിച്ചെടുത്തു.  

അതിനപ്പുറവും ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാർ അവതരിച്ചു, നമ്മുടെ പൂറുവന്മാർ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്‌ ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ പാലിച്ചു.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-introduction.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org

പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org

പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org

ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

 

ശ്രീവൈഷ്ണവം – വായന സൂചിക

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

pramanam-sastram

ശ്രീവൈഷ്ണവ പരിഭാഷ

ആചാര്യൻ / ഗുരു തൃമന്ത്രാർതഥ ഉപദേശകർ
ശിഷ്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി
ഭഗവാൻ ശ്രീമന്നാരായണൻ
അർച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മഠങ്ങൾ, ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും എംബെരുമാൻടെ വിഗ്രഹം
എംബെരുമാൻ, പെരുമാൾ, ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ
എംബെരുമാനാർ എംബെരുമാനെക്കാൾ കാരുണ്യരായ ശ്രീരാമാനുജർ
പിരാന്‍ ഉപകാരി, സഹായി
പിരാട്ടി, തായാർ ശ്രീമഹാലക്ഷ്മി
മൂലവർ പ്രതിഷ്ഠ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിശ്ചലമായ എംബെരുമാൻ
ഉത്സവർ തൃവീഥികളിൽ എഴുന്നരുളും എംബെരുമാൻ
ആഴ്വാർകൾ ഭഗവദനുഗ്രഹീതരായി, ദക്ഷിണ ഭാരതത്ത്, ദ്വാപറ യുഗ അവസാനത്തിൽ നിന്നും കലിയുഗ തുടക്കം വരെ വാഴ്‌ന്ന ശ്രീവൈഷ്ണവ അടിയന്മാർ. ഭഗവദ് അനുഭവത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോയതു കാരണം ആഴ്വാൻമാർ എന്ന് പേരായി
പൂർവാചാര്യന്മാർ ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തില് നമ്മെ ഈടുപെടുത്തുന്ന    ശ്രീമന്നാരായണൻ മുദലായവർ
ഭാഗവതമ്മാർ / ശ്രീവൈഷ്ണവമ്മാർ എംബെരുമാന്റെ അടിയന്മാർ
അരയർമാർ ദിവ്യ പ്രബന്ധ പാസുരങ്ങളെ ഗീതമായും അഭിനയിച്ചും പാടുന്നവർ
ഒരാൺവഴി ആചാര്യന്മാർ പെരിയ പെരുമാൾ മുതൽ മാമുനികൾ വരെയുള്ള ആചാര്യർകൾ

 1. പെരിയ പെരുമാൾ (ശ്രീമൻ നാരായണൻ)
 2. പെരിയ പിരാട്ടി (ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മി)
 3. സേന മുതലിയാർ
 4. നമ്മാഴ്വാർ
 5. നാഥമുനികൽ
 6. ഉയ്യക്കൊണ്ടാർ
 7. മണക്കാൽ നംബി
 8. ആളവന്താർ
 9. പെരിയ നംബി
 10. എമ്പെരുമാനാർ
 11. എംബാർ
 12. ഭട്ടർ
 13. നംജീയർ
 14. നംബിള്ളൈ
 15. വടക്കു തിരുവീതി പിള്ളൈ
 16. പിള്ളൈ ലോകാചര്യർ
 17. തിരുവായ്മൊഴി പിള്ളൈ
 18. അഴകിയ മണവാള മാമുനികൾ
ദിവ്യ പ്രബന്ധം ആഴ്വാൻമാരുടെ പാസുരങ്ങൾ, അരുളിചെയ്തവ
ദിവ്യ ദംപതി ശ്രീമന്നാരായണനും ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിയും
ദിവ്യ ദേശം ആഴ്വാൻമാർ മംഗലാശാസനം ചെയ്ത എംബെരുമാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എഴുന്നരുളിട്ടുള്ള ദിവ്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾ
ശ്രീസൂക്തി / ദിവ്യ സൂക്തി ഭഗവാൻ / ആഴ്വാൻമാർ / ആചാര്യന്മാർ തൃവാമൊഴി
അഭിമാന സ്ഥലം ഒരുപാട് പൂർവാചാര്യന്മാർ താമസിച്ച എംബെരുമാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ
പാസുരം പാട്ടു, ശ്ലോകം
പതികം ദശകം
പത്ത് പത്ത് ദശകങ്ങൾ, നൂറു പാട്ടുകളുടേയത്

മാദ്ധ്യമ പദങ്ങൾ – ഇടയ്ക്കിടെ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീവൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യ പദങ്ങളും ഗദങ്ങളും

കോയിൽ ശ്രീരംഗം
തിരുമല തൃപ്പതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃവേങ്കഠം. ചിലസമയം മധുരയെ അടുത്ത തിരുമാളിരുഞ്ചോല എന്നുമാവാം
പെരുമാൾ കോയിൽ കാഞ്ചീപുരം
പെരുമാൾ ശ്രീരാമൻ
ഇളയപെരുമാൾ ലക്ഷ്മണൻ
പെരിയപെരുമാൾ ശ്രീരംഗനാഥൻ (മൂലവർ)
നമ്പെരുമാൾ ശ്രീരംഗനാഥൻ (ഉത്സവർ)
ആഴ്വാർ നമ്മാഴ്വാർ
സ്വാമി ശ്രീരാമാനുജർ
ജീയർ, പെരിയ ജീയർ മണവാള മാമുനികൾ
സ്വരൂപം നിജ സ്വഭാവം
രൂപം വടി
ഗുണങ്ങൾപരത്വം

സൗലഭ്യം

സൗശീല്യം

വാത്സല്യം

മാധുര്യം

കൃപ, കരുണ, ദയ, അനുകമ്പ

ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾമേന്മ

എളിമ

ഔദാര്യം

കുട്ടികളോടും മറ്റും തോന്നുന്ന സ്നേഹം

മധുരത

ദു:ഖിക്കുന്നവരോടുള്ള മനസ്സലിവ്

ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവയും ആധാരകമുമായ  ഗ്രൻഥങ്ങൾ
ഗ്രൻഥങ്ങൾ വേദങ്ങൾ, വേദാന്തം, ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, സ്മൃതികൾ, ദിവ്യ പ്രബന്ധം, പൂർവ്വാചാര്യ ഗ്രൻഥങ്ങൾ, സ്തോത്രങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
കര്മാവ് വിന, പ്രവൃത്തി, പുണ്യം, പാപം എന്നിവയോടെ ബന്ധമുള്ളത്
മോക്ഷംഭഗവത് കൈങ്കര്യ മോക്ഷം

കൈവല്യം

തളകളിൽ നിന്നും മോചനംതളകളൊക്കെ  നീങ്ങിക്കിട്ടിയപിന്നെ പരമപദത്തില് നിരന്തരം ഭഗവദ്  കൈങ്കര്യം  ചെയ്തു കഴിയുന്നത്

തളകളൊക്കെ  നീങ്ങിക്കിട്ടിയപിന്നെ  നിരന്തരം ആത്മ അനുഭവത്തില് തിളയ്ക്കൽ

കർമ്മ, ഭക്തി,  ജ്ഞാന യോഗങ്ങൾ ഈശ്വരനെ എത്താനുള്ള വഴികൾ
പ്രപത്തി, ശരണാഗതി എംബെരുമാനെ അടുക്കാൻ അവനെ മാത്രം പറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
ആചാര്യ നിഷ്ഠർ ആചാര്യന്മാരെ മാത്രം ഗതിയെന്നു ശരണം  ചെയ്തവര്
ആചാര്യ അഭിമാനം ആചാര്യനാല് വാത്സല്യത്തോടെ രക്ഷിക്കപ്പെടൽ
പഞ്ച സംസ്കാരം (സമാശ്രയണം) ഭൂലോകത്തിലും പരമപദത്തിലും കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്യാൻ അഞ്ചു വിദമായി ഒരു ജീവാത്മാവെ ശുദ്ധൻചെയ്യുന്ന സംസ്കാരം. ആ അഞ്ചു വിദങ്ങള് താഴേ കാണുക:
1. താപ – ശംഖു ചക്ര ലാഞ്ചന ചൂടാക്കിയ സംഖ് ചക്ര മുദ്രകൾ രണ്ടെയും കൊണ്ട് രണ്ട് തോളുകളിലും കുറിയിടുന്നത്. പാത്രങ്ങളിൽ ഉടമസ്ഥരുടെ പേര് കൊത്തുന്നത് പോലെ നമ്മള്  എംബെരുമാൻടെ  ഉടമ എന്ന് അറിയിക്കാനായി അവരുടെ ചിഹ്നങ്ങളെ രണ്ട് തോളുകളിലും ഏൽക്കുക.
2. പുണ്ഡ്ര ദേഹത്തില് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തീരുമെന്നും ശ്രീ ചൂര്ണവും കൊണ്ട് കാപ്പിടുക
3. നാമ രാമാനുജ ദാസൻ, മധുരകവി ദാസൻ, ശ്രീവൈഷ്ണവ ദാസൻ എന്നിങ്ങനെ ആചാര്യൻ ചൂട്ടുന്ന പേര്
4. മന്ത്രം മന്ത്രോപദേശം, ആചാര്യനിടത്ത് മന്ത്രത്തുടെ അർത്ഥം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, തന്നെ ജപിക്കുന്നവൻ്റെ ദുഖങ്ങളെ മാറ്റരുന്നതാ മന്ത്രം. തൃമന്ത്രം, ഭ്വയം, ചരമ ശ്ലോകം എന്ന ഈ മൂന്നിനും സംസാര ദുഖത്തെ മാട്രാൻ കഴിവുണ്ട്
5. യാഗം ദേവപൂജ, ആചാര്യനിടത്ത് ത്രുവാരാധനം  ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക
കൈങ്കര്യം എംബെരുമാൻ, ആഴ്വാർ ആചാര്യർ ഭാഗവതന്മാർക്കു ദാസ്യം ചെയ്യുക
ത്രുവാരാധനം എംബെരുമാനെ പൂജിക്കുകhttps://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/2013/12/13/srivaishnava-thiruvaaraadhanam/
തൃമനസ്സു ദൈവ ഇച്ഛ
ശേഷി ഉടയോൻ, ഉടമസ്ഥൻ
ശേഷൻ അടിയൻ, അടിമ
ശേഷത്വം ശ്രീ രാമനെ സേവനം ചെയ്യാൻ ശ്രീ ലക്ഷ്മണൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരുന്നതേപ്പോലെ ഭഗവാനെ കൈങ്കര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുത്തൽ
പാരതന്ത്ര്യം ശ്രീ ഭരതനെപ്പോലെ എംബെരുമാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴ് അവൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക. ശ്രീ രാമൻ കാനനം പോകുമ്പോൾ കൂടെപ്പോകാൻ ഭരതൻ ശ്രമിച്ചു. ശ്രീ രാമൻ വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകി. ഭരതൻ സമ്മദിച്ച്  തൃമനസ്സേ പാലിച്ച്.
സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നിയവസം കാണിക്കുക
പുരുഷകാരം ശിപാർശ ചെയ്യുക, ദ്വേഷ്യം മാറ്റുക, ജീവാന്മര് അർഹതയില്ലാത്തവരെന്നാലും, പാവികളായാലും കാരുണ്യത്തോടെ അവരെ കാത്തു രക്ഷിക്കാൻ മഹാലക്ഷ്മീ എംബെരുമനിടതതു ശിപാർശ ചെയ്യുക,   ആചാർയന്മാർ ഈലോകത്തു മഹാലക്ഷ്മീയുടെ പ്രതിനിധികളാണു. പുരുഷകാരകർക്കു ആവശൃമായ മൂന്നു ഗുണങ്കൾ താഴേ കാണുക:
1.     ക്രുപ ദു:ഖിക്കുന്ന ജീവരിടത്തു മനസ്സലിവു
2.     പാരതന്ത്ര്യം ഈശ്വരനിടത്തു ആഴ്ന്ന വിശ്വാസം
3.     അനന്യാർഹത്വം മുഴുവനും ഭഗവാനിനായി മാത്രം ജീവിക്കുക. വേരൊർത്തർക്കായല്ല.
അന്യശേഷത്വം ഭഗവാനല്ലാത്ത വേരൊർത്തനുക്കായി ജീവിക്കുക.
വിഷയാന്തരം ഐന്ദ്രിയ അഭിവാഞ്ജ, കൈന്കർയം അല്ലാത്തവ
ദേവതാന്തരം വാസ്തവത്തില് എംബെരുമാ മാത്രമേ ദേവൻ ആണു.  ഈശ്വരൻ തുടങ്ങിയ മറ്റവരൊക്കെ ദേവതാന്തരങ്ങളാണു. ലോക ക്ഷേമ നിർവാകത്തിനായി എംബെരുമാൻ നിയമിച്ച, കർമ്മവശപ്പെട്ടു പോയ ഇത്തരം ജീവർകളെ എംബെരുമാൻ പോലാണു എന്നു മയങ്ങി ചില ഫലങ്ങളേ നേടാമെന്നു വിചാരിക്കിന്നതു തെറ്റാണു.
സ്വഗത സ്വീകാരം ഭഗവാനെയോ ആചാർയനെയോ നമ്മൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തല് (ഇതു അഹംകാര ഗർഭമാണു)
പരഗത സ്വീകാരം നമ്മുടെ അപേക്ഷയോ നിർബ്ബന്ധമോ ഇല്ലാത്തെ ഭഗവാനോ ആചാർയനോ സ്വയം നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുക
നിർഹേതുക ക്രുപ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാത്ത ക്രുപ. ജീവൻ ചോദിക്കാത്ത തന്നെ പരമാത്മാ കാണിക്കുന്ന ക്രുപ
സഹേതുക ക്രുപ ജീവൻ മുൻകൈയെടുത്തു പ്രാർത്തിച്ചതിനായി എംബെരുമാൻ കാണിക്കുന്ന അലിവ്
നിത്യർ, നിത്യസൂരികൾ എംബെരുമാൻ പരമപദതത്തിലായാലും മറ്റെവ്വിടെയായാലും സദാ അവനെ കൈങ്കര്യം ചെയ്തു കഴിയുന്നവർ. ഇവരെല്ലാരും എപ്പോഴും ബന്ധങ്കളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണു
മുക്തർ ഭൂലോകത്തു ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നവർ. ബന്ധങ്കൾ ഒഴിഞ്ചു എംബെരുമാൻടെ അനുഗ്രഹം കാരണം ശുദ്ധ ആത്മാവായി സദാ കൈങ്കർയം ചെയ്തു കഴിയുന്നവർ
ബദ്ധർ സംസാരികൾ. ലോകത്തും സംസാരത്തും പെട്ടുപോയവർ
മുമുക്ഷു മോക്ഷം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
പ്രപന്നർ എംബെരുമാൻടെ ശരണം പറ്റിയവര്. മുമുക്ഷളെപ്പോലെ
ആര്ത്ത പ്രപന്നർ ഇപ്പത്തന്നേ സംസാരത്തെ വിട്ടു നീങ്കാൻ കൊതിയുള്ളവർ
ത്രുപ്ത പ്രപന്നർ ഭൂലോകത്തു ഭഗവാനിനും ഭാഗവതർക്കും കൈങ്കർയഞ്ചെയ്തു പിന്നീടു പരമപദത്തു നിത്യ കൈങ്കർയഞ്ചെയ്യാൻ താല്പ്പർയമുള്ളവർ
തീർത്ഥം വിശുദ്ധ ജലം
ശ്രീപാദ തീർത്ഥം ചരണാമ്രുതം. ആചാർയരുടെ പാദങ്കളെ കഴുകിയ ജലം
ഭോഗം എംബെരുമാനിനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാരായുള്ള ഭക്ഷണം
പ്രസാദം എംബെരുമാനിനു സമർപ്പിച്ച ശേഷം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം
ഉച്ഛിഷ്ഠം പ്രസാദം എന്ന വാക്കിൽടെ പര്യായ പദം. ഒരാൾ ഭക്ഷിച്ചതിൻടെ മിച്ചം, അവശേഷിച്ചതു, ബാക്കി, എച്ചിൽ, വേരോർത്തർ സ്പർശിച്ച ഭക്ഷണം, സന്ദർഭോചിതമായി അർത്ഥമാക്കുക
പടി ഭോഗം എന്നു അർത്ഥമാക്കുക
ചാർത്തുപ്പടി കളഭം

 

ശഠാരിശ്രീശഠകോപം എംബെരുമാൻടെ ത്രുപ്പാദങ്ങൾ. ശ്രീനമ്മാഴ്വാർ എന്നു കരുതുക
മധുരകവികൾ ശ്രീനമ്മാഴ്വാരുടെ ത്രുപ്പാദ കമലങ്ങൾ
ശ്രീരാമാനുജൻ ആഴ്വാർ ത്രുനഗരിയില് ആഴ്വാരുടെ ത്രുപ്പാദങ്ങൾ
ശ്രീരാമാനുജൻ ആഴ്വാമ്മാർ ഏവരുടെ ത്രുപ്പാദങ്ങൾ
മുദലിയാണ്ടാൻ ശ്രീരാമാനുജരുടെ ത്രുപ്പാദങ്ങൾ
പൊന്നടിയാഞ്ചെങ്കമലം ശ്രീമണവാള മാമുനികളുടെ ത്രുപ്പാദ കമലങ്ങൾ
പൊതുവേ ആപ്ത ശിഷ്യമ്മാർ ആചാർയൻടെ ത്രുപ്പാദങ്ങളെന്നത്രെ. ഉദാഹരണമായി നഞ്ജീയരെ ഭട്ടരുടെ ത്രുപ്പാദങ്ങളായും നമ്പിള്ളയെ നഞ്ജീയരുടെ ത്രുപ്പാദങ്ങളെന്നും പറയും
വിഭൂതി ഐശ്വർയം, സമൃദ്ധി
നിത്യ വിഭൂതി പരമപദം, അദ്ധ്യാത്മിക സമൃദ്ധി
ലീലാ വിഭൂതി നമ്മുടെ പാർപ്പിടമായ ഭൂലോക സമ്പത്തു
അടിയൻദാസൻ ഞാൻ എന്നു അഹങകാരമായീപ്പറയുന്നതിനു പകരം  വിനിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ
ദേവരീർ, ദേവർ, ശീമാൻ താങകൾ, ഭവാൻ, അങ്ങ് എന്നു ശ്രീവൈഷ്ണവമ്മാരെ സാദരം അഭിസമ്ബോധനഞ്ചെയ്യുക
എഴുന്നെള്ളിപ്പു ആഗമനം, അമർന്നിരുക്കുക
കൺവളരുക ഉറങ്ങുക
നീരാട്ടം ആറാട്ടം, കുളിക്കുക
ശയനം കിടപ്പു, ഉരക്കം, വിശ്രമം
ശ്രീപാദം പെരുമാൾ, ആഴ്വാർ അഥവാ ആചാർയനെ പല്ലക്കിൽ ചുമക്കുക
വ്യാഖ്യാനം വിശദീകരണം, വിശദമായ അർത്ഥവിവരണം
ഉപന്യാസം പ്രഭാഷണം, പ്രസംഗം
കാലക്ഷേപം ശ്രീകോശ മൂല ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുക
അഷ്ട്ദിഗ്ഗജങ്ങൾ ശിൊഷ്യമ്മാരെ ക്രമീകരിക്കാനും, സല്സമ്പ്രദായത്തേ പരിപാലിക്കാനും ശ്രീമണവാള മാമുനികൾ നിയോഗിച്ച എട്ടു ശിഷ്യമ്മാർ
തത്വം, സിദ്ധാന്തം സംബന്ധിച്ച പദങ്ങൾ
വിശിഷ്ടാദ്വൈതം ജഡപ്രകൃതിയായ അചിത്തെന്ന ശരീരങ്കൊണ്ട വിശേഷജ്ഞാനമുള്ള ചിത്താണ് പരബ്രഹ്മം എന്നു ബോധിപ്പിക്കുന്ന തത്വം
സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാദ്വൈത തത്വം
മിഥുനം ദമ്പതി, ഇണ – പെരുമാളും പിരാട്ടിയും
ഏകായനം ശ്രീദേവിയെ അപ്രാദാന്യമാക്കി ശ്രീമന്നാരായണനെ മാത്രം പരമൻ എന്ന തത്വം
മായാവാദം ബ്രഹ്മം ഒന്നേയുള്ളു. മറ്റേതൊക്കെ മായയെന്ന തത്വം
ആസ്തികൻ ശാസ്ത്രത്തെ ഏൽക്കുന്നവൻ
നാസ്തികൻ ശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവർ
ബാഹ്യർ ശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിച്ചു തള്ളിക്കളയുന്നവർ
കുദൃഷ്ടി ശാസ്ത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചു തൻടെ സൌകര്യം പോലേ അതെ മാറ്റിപ്പറയുന്നവർ
ആപ്തർ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
പ്രമ പരമാർഥജ്ഞാനം
പ്രമേയം പരമാർഥജ്ഞാനത്തുടെ ലക്ഷ്യം
പ്രമാതാ പ്രമാതാവ്, പരമാർഥജ്ഞാന ദാതാവ്
പ്രമാണം പരമാർഥജ്ഞാനത്തെ അറിയാൻ തുണ
പ്രത്യക്ഷം കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയുന്നതു
അനുമാനം പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു അപ്രത്യക്ഷമായ ഒന്നിനെ ഊഹിക്കൽ, നേരത്തേ പഠിച്ചതിൻടെ അടിസ്ഥാനത്തു അദികരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം
ശബ്ദം ശാസ്ത്ര വാക്കുകൾ, സത്യസന്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
തത്വത്രയം നേര് മൂന്ന്, പ്രപന്നർ അറിയേണ്ട മൂന്നു തത്വങ്ങൾ
ചിത്ത് വിശേഷജ്ഞാനമുള്ള ചേതനൻ, ജീവാത്മാവ്
അചിത്ത്, അചേതനം, പ്രകൃതി അറിവില്ലാത്തതു, ജഡപ്രകൃതി, വസ്തു
ഈശവരൻ ശ്രീമന്നാരായണൻ, ഭഗവാൻ
രഹസ്യത്രയം മൂന്നു രഹസ്യ മന്ത്രങ്ങൾ, പഞ്ചസംസ്കാര സമയത്തു ആചാർയൻ ഉപദേശിക്കും
തൃമന്ത്രം അഷ്ടാക്ഷര മഹാമന്ത്രം, എട്ടെഴുത്തു
ദ്വയം ദ്വയ മഹാമന്ത്രം, രണ്ടു വാഖ്യങ്ങൾ ഉള്ള മന്ത്രം
ചരമ സ്ലോകം പൊതുവേ സൂചിപ്പിക്കിന്നതു “സര്വധർമാൻപരിത്യജ്യ” എന്ന ഭഗവദ് ഗീത പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തേ അറുപത്തിയാറാം സ്ലോകം. പ്രപന്നമ്മാർ, “സകൃദേവപ്രപന്നായ” എന്ന ശീരാമ ചരമ സ്ലോകത്തേയും, “ സ്തിതേമനസിസുസ്വസ്തേ” എന്ന വരാഹ ചരമ സ്ലോകത്തേയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അനുസന്ധിക്കിന്നു
അർത്ഥ പഞ്ചകം അഞ്ചു മുഖ്യ വിഷയങ്ങൾ, പഞ്ചസംസ്കാര സമയത്തു ആചാർയൻ ഉപദേശിക്കും
ജീവാത്മാവ് അറിവുള്ള ജീവൻ
പരമാത്മാവ് എംബെരുമാൻ, ഭഗവാൻ
ഉപേയം, പ്രാപ്യം ലക്ഷ്യം (കൈങ്കർയം എന്ന)
ഉപായം ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള വഴി
വിരോധി ലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയ്ക്കെതിരായ തടസ്സം
ആകാരത്രയം ഓരോ ജീവാത്മാവിനുമുള്ള മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ (സത്ത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്നീ)
അനന്യ ശേഷത്വം എംബെരുമാനൊരുത്തനെ മാത്രം നേതാവായി ഏൻക്കുക
അനന്യ ശരണത്വം എംബെരുമാനൊരുത്തനെ മാത്രം ശരണം ഗമിക്കുക
അനന്യ ഭോഗ്യത്വം ഈ പദത്തുടെ തൊലിപ്പുറത്തു മാത്രം നോക്കിയാൽ ഭഗവാനെ മാത്രം അനുഭവിക്കുക എന്നു തോന്നിയേയ്ക്കാം. പക്ഷേ ശരിക്കും ഭഗവാനൊരുത്തൻ അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം അർഹനാകുക എന്നതാ ശ്രേഷ്ടമായ അർത്ഥം
സാമാനാധികരണ്യം ഒരേ വസ്തുവിനുള്ള രണ്ടുതരം ഗുണങ്ങളെ സുചിപ്പിക്കിന്നു.മൺകുടം എന്നാൽ, മൺ കൊണ്ടു മെനയ്ഞ്ചതു എന്നും, കുടം പോലൊരു രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചീട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

സംസ്കൃതത്തിൽ, ശുക്ല പടം എന്നാൽ, വെളുത്ത തുണി എന്നർത്ഥം. ഈയൊരേ സാധനത്തിനു, വെളുത്ത നിറമുണ്ടെന്നും, നെയ്തുണ്ടാക്കിയെന്നും രണ്ടു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു മനസ്സിലാകും.

അങ്ങനതന്നേ, ഭഗവാൻ ഒരുത്തൻതന്നേ, ചിത്ത് അചിത്ത് എന്ന രണ്ടു അവസ്ഥകളിലും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു.

മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും! വേദ വേദാന്തം പഠിച്ച വിദ്വാമ്മാരിടത്തു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

വൈയധികരണം ഒരേ വസ്തുവിനെ രണ്ടും രണ്ടിനും കൂടുതലായ ഗുണങ്ങളെ സുചിപ്പിക്കിന്നു.മേശ മുകളിൽ പൂവ് എന്നാൽ, മേശ, പൂവ് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായവ എന്നറിയാം.

തറയിൽ നാൽകാലി എന്നാൽ, തറ, നാൻകാലി രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നറിയാം.

സമഷ്ടി സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ പഞ്ച ഭൂതങ്ങളെ ശൃഷ്ടിച്ചു, ഒരു ജീവനെ ബ്രഹ്മാവ് എന്നു നിയോഗിക്കിന്നതു
വ്യഷ്ടി സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാവിനും ഋഷിമാർക്കും പിന്നെയും അവരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അനുവദിച്ചു, വിഭിന്നമായ രൂപമും സ്വഭാവമും ഉള്ള വസ്തുക്കളെ അവർ വഴിയായി സൃഷ്ടിക്കിന്നതു
വ്യഷ്ടി സംഹാരം ഭഗവാൻ, ശിവൻ അഗ്നി, എന്നിരുവർ മുഖാന്തരം ഭൌതിക വസ്തുക്കളെ സംഹരിക്കൽ
സമഷ്ടി സംഹാരം ഭഗവാൻ, പഞ്ച ഭൂതങ്ങളേയും, മിച്ചം വന്ന വസ്തുക്കളേയും, സ്വയം ഉള്ളിലടക്കൽ

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/readers-guide/

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org

പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org

പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org

ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org