ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – സംഗ്രഹം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< നിത്യം ചെയ്യേണ്ടവ

ശ്രീശൈലേശദയാപാത്രം ധീഭക്ത്യാദിഗുണാർണവം |

യതീന്ദ്രപ്രവണം വന്ദേ രമ്യജാമാതരം മുനിം ||

തിരുമലൈ ആഴ്വാർ എന്ന തിരുവായ്മൊഴി പിള്ളയുടെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായവരും ജ്ഞാനം ഭക്തി മുതലായ സത് ഗുണങ്ങളുടെ സമുദ്രവും എംബെരുമാനാരിടത്തു പ്രാവീണ്യം ഉള്ളവരുമായ അഴകിയ മണവാള മാമുനികളെ കൂപ്പുന്നു.

ശ്രീമതേ രമ്യജാമാതൃ മുനിന്ദ്രായ മഹാത്മനേ|
ശ്രീരംഗവാസിനേ ഭൂയാത് നിത്യശ്രീ: നിത്യ മംഗളം||

ശ്രീരംഗവാസിയായ മഹാത്മാവ് ശ്രീമാൻ അഴകിയ മണവാള മാമുനികളേ! അങ്ങേയ്ക്കു എന്നെന്നേക്കും ശ്രീയും മംഗളവും നേരുന്നു!

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2016/01/simple-guide-to-srivaishnavam-references.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

Advertisements

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – നിത്യ കർമങ്ങൾ

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< ചെയ്യരുത്

 • ശ്രീ വൈഷ്ണവന്മാർ ദിനവും ചെയ്യേണ്ടവ:
  • സമനോക്കു – യാതൊരു ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കുക. ഏതു ജാതിയിൽ പെട്ടവരായാലും ശരി. അഥവാ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാര്‍ഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സംന്യാസം എന്നീ ഏതു ആശ്രമക്കാരായാലും ശരി. ജ്ഞാനം കുറവോ കൂടിയായാലും ശരി. ഏവരെയും ഒരുപ്പോൾ കാണണം എന്നാ എംബെരുമാന്റെ തൃമനസ്സു.
  • വിനയം – അഹങ്കാരമോ മമകാരമോ ധനമോഹമോ ഇല്ലാത്തെ സാധാരണയായി ജീവിക്കുക. അണുവായ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെ. മഹത്തുക്കൾക്കു മഹത്തായ പരമാത്മാവ് എവിടെ. നമുക്ക് ഒരു വിലയുണ്ടോ?
  • ആചാര്യ സേവ – സ്വന്തം ആചാര്യനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുക്കുക. പരമാവധി ആചാര്യരുടെ തിരുമേനി ധന ഐഹിക ആവശ്യങ്ങളെയെങ്കിലും നോക്കണം.
  • നിത്യ കർമ്മ അനുഷ്ഠാനം – സ്നാനം, നെറ്റിയില് ഊർധവ പുണ്ഡ്രകുറി, സന്ധയാവന്ദനം എന്നിവ ചെയ്യുന്നത് അകത്തും പുറത്തും ശുദ്ധിയും ദൃഢതയും ജ്ഞാനവും കൂടും.
   • ലജ്ജയോ ഭയമോ ഇല്ലാത്തെ എപ്പോഴും നെറ്റിയില് ഊർധവ പുണ്ഡ്രകുറിയുടൻ ഇരിക്കണം. ഭഗവാന് അടിയനാണെന്ന ഗർവവും ധൈര്യവും കൊള്ളുക.
   • മഹാ വ്യക്തികളായ ശ്രീവൈഷ്ണവാചാര്യന്മാർ ശിഷ്യ പരമ്പരയില് ഭാഗ്യവശം ജനിച്ച നമ്മള് നാണമൊന്നുമില്ലത്തെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം വര്ണാശ്രമത്തിനു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉടുപിടണം. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രാഹ്മണർകൾ ഗൃഹസ്ഥരായാല് പുരുഷന്മാർ മുണ്ടെ പഞ്ചകച്ചയായും സ്ത്രീകൾ പുടവയെ മടിപ്പുടവയായും ഉടുക്കണം.
  • മറന്നും പുറംതൊഴല്ലേ – എംബെരുമാൻ ആഴ്വാർകൾ ആചാര്യകളെ മാത്രം വണങ്ങുക. ഇന്ദ്രൻ, രുദ്രപരിവാരങ്ങൾ, അഗ്നി, വരുണൻ, നവഗ്രഹാദികളെ തൊഴല്ലേ. ജീവർകളായ നമ്മൾ എംബെരുമാന്റെ ഭാര്യമാരെപ്പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാ ആചാര്യന്മാർ അന്യദേവതാ നമസ്കാരം പാടില്ലാവെന്നത്.
  • തിരുവാരാധനം – നമ്മുടെ ചെറിയ വീട്ടിലും വന്നു താമസിക്കുന്ന എംബെരുമാന് ദിവസം കുളിപ്പിച്ചു (വിഗ്രഹമോ, ശാലഗ്രാമമോ എന്നാൽ) ഊണ് കൊടുക്കണം. ഇതിന് തിരുവാരാധനമെന്നു പറയും. അവരെ നോക്കാതിരിക്കിന്നത് മഹാ പാപമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ഗതി കിട്ടുവില്ലാ. യാത്രയായാല് കൂട്ടത്തിൽ എഴുന്നരുളിപ്പിച്ചുകൊല്ലുക. അഥവാ കൃത്യമായ തിരുവാരാധനത്തിനു എൽപ്പാട് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം: http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/srivaishnava-thiruvaaraadhanam.html
തിരുവാരാധനയിന് എല്ലാം തയ്യാറാണ്
 • പ്രസാദം തന്നെ കഴിക്കുക – എംബെരുമാൻ കണ്ടരുളിയ ഊണ് – പ്രസാദം എന്ന് പറയും – മാത്രം കഴിക്കുക. അവരവർ ജാതി ആശ്രമ നിയമങ്ങൾക്കുൾപ്പെട്ട ആഹാരം ഉണ്ണുക. ആഹാര നിയമങ്ങൾ വിശദമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/srivaishnava-aahaara-niyamam_28.html , http://ponnadi.blogspot.in/2012/08/srivaishnava-ahara-niyamam-q-a.html.
 • ഭാഗവത സംഘം – ശ്രീവൈഷ്ണവ സഹവാസം നേടുക. അവരുവായി ഭഗവദ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗുണമുണ്ടാക്കും.
 • ക്ഷേത്രാടനം – ദിവ്യ ദേശങ്ങൾ, ആഴ്വാർ ആചാര്യർ അവതരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ മുഖ്യമായത് കൊണ്ട് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് കൈങ്കര്യം ചെയ്താലും. തൊഴുതെങ്കിലും കൊള്ളാം. “രംഗ യാത്രാ ദിനേ ദിനേ” എന്നു കൊതിച്ചിരുന്ന കുലശേഖര ആഴ്വാരെപ്പോലെ.
 • ദിവ്യ പ്രബന്ധ പാരായണം – ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങൾ ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ ജീവനാണ്. അവകളെ പഠിച്ചു, പാരായണം ചെയ്തു, വ്യാഖ്യാനങ്ങളേയറിഞ്ഞു അപ്രകാരം ജീവിച്ചാല് ഐഹിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്രകത്രിയും ഭഗവാൻ പിന്നെ ഭാഗവതരിടത്തു പ്രീതിയുമുണ്ടാകും.
 • ഗുരുപരമ്പര ചരിത്രം – പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ആദർശ വഴിയാണ്. കരുണയും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ അവരെപ്പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക. ഇക്കാലത്ത് ജീവിത ശൈലിയിലുണ്ടാകുന്ന കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ശരിയാകും.
 • പൂർവാചര്യ ഗ്രന്ഥ പാരായണം – പൂർവാചാര്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇടക്കിടക്ക് പഠിക്കുക. അഴിയാത്ത സ്വത്തു. വേദാന്തം, ദിവ്യ പ്രബന്ധ വ്യാഖ്യാനം, സ്തോത്രം, ഗ്രന്ഥം, ചരിത്രം എന്നീ പലതും ഒരുതരം വായിച്ചാൽ മതി. പിന്നും പിന്നും പഠിക്കാൻ പരവശമുണ്ടാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ:  http://koyil.org/index.php/portal/
 • ഉപന്യാസ കാലക്ഷേപം – മൂലഗ്രത്ഥ വ്യാഖ്യാന പ്രഭാഷാണം കേട്ടു സംസയമില്ലാത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെ പൊഴുതുപോക്കയി കൈക്കൊള്ളുക. ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഈക്കാര്യം വളരെ ലഘുവാക്കി. ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചാലും നേരിട്ടു പഠിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം, വസ്ത്രം മുതലായ ആചാരങ്ങളോടെത്തന്നെ കേൾക്കുക.
 • കൈങ്കര്യ മോഹം – സേവായില്ലെങ്കില് സേവാർത്തിയാകുന്നതെങ്ങനെ? എംബെരുമാൻ, ആഴ്‌വന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ ഇങ്ങിനെ ആർക്കെങ്കിലും ശാരീരികമായോ ധനപരമായോ ബുദ്ധി പൂര്വമായോ എന്തെങ്കിലും കൈങ്കര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവദ് ഭാഗവത സ്മരണയിൽ നമ്മെ ഉറപ്പിക്കും.
 • കൂടിയിരുന്നു ആസ്വദിക്കുക – എംബെരുമാൻ ആഴ്വാർ ആചാര്യ വിഷയങ്ങളെ ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞും കേട്ടും രസിച്ചും തക്ക ഗുരുവിടത്തിൽ പഠിച്ചും ആനന്ദിക്കുക.
 • എപ്പോഴെപ്പോഴും പരമപദം നോക്കിയിരിക്കുക – ഇതാണ് ആത്മാവിനെ പറ്റിയ ലക്ഷ്യം. ആഴ്വാർ ആചാര്യന്മാരും ജീവിച്ചോളം അങ്ങേയല്ലേ കഴിഞ്ഞത്? അതുപോലെത്തന്നെ.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2016/01/simple-guide-to-srivaishnavam-important-points.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – ചെയ്യരുത്

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< അർത്ഥ പഞ്ചകം

ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങൾ (അപചാരം, അപരാധം, തെറ്റ്, ദുരാചാരം, മര്യാദകെട്ട പ്രവൃത്തി എന്നും പറയാം) ഏതാണു? ശാസ്ത്ര വിധികളെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കില് അപചാരമാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യൂവെന്നു പറയുന്നത് ചെയ്യുകയും അരുതെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും വേണം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാർ സമ്പുടമാക്കിട്ടുണ്ട്.

നാല് പ്രധാന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർ അസക്തരായിരിക്കണമെന്നു ശ്രീവചന ഭൂഷണ ദിവ്യ ശാസ്ത്രത്തില് ശ്രീ പിള്ള ലോകാചാര്യർ 300 മുതൽ 307 ആമത്തെ സൂത്രങ്ങളില് രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

1ആകൃത്യ കരണംശാസ്ത്രം ചെയ്യരുതെന്നും കാര്യങ്ങൾ
2ഭഗവദ് അപചാരംഎംബെരുമാനെ അവഗണിക്കുക. (മാമുനികളും വിപുലമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്)
3ഭാഗവത അപചാരംഭാഗവതന്മാരെ മര്യാദ കുറവായി പെരുമാറുക
4അസഹ്യ അപചാരംഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭഗവാൻ ഭാഗവതന്മാർ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കുറ്റം ചെയ്യുക

മേൽപ്പറഞ്ഞ നാല് അപചാരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളെ ഇനി കാണാം

 • ആകൃത്യ കരണം – പൊതുവേ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അരുതെന്ന് പറയുന്നവ ഇതാണ്:
  • പര ഹിംസ – അനാവശ്യമായി പുല്ല് പൂണ്ടു മുതലായ ചെറിയ ജീവികളെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്.
  • പര സ്തോത്രം – ഭഗവാനേയും ഭാഗവതന്മാരേയും ഒഴിച്ചു വേരോർത്തരേയും കീർത്തിക്കരുത്.
  • പരതാര പരിഗ്രഹം – വേരോർത്തർടെ ഭാര്യയെ മനസ്സിൽ പോലും തെറ്റായി ചിന്തിക്കരുത്.
  • പരദ്രവ്യ അപഹാരം – ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മറ്റൊരുത്തർ കൊടുക്കുന്നതെ സ്വീകരിക്കുക എന്നല്ലാതെ, വേരോർത്തർടെ ഉടമയെ മോഷ്ടിക്കരുത്.
  • അസത്യ കഥനം – സത്യമോ, വാസ്ഥവമോ, ഒരു ജീവന് ഉപയോഗമോ അല്ലാത്തെ ഒരു കാര്യവും പാടില്ലാ.
  • അഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണം – വിലക്കപ്പെട്ട ആഹാരങ്ങളെ കഴിക്കരുത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണം (സ്വാഭാവിക) / വിളമ്പുന്ന ആളുടെ ഗുണം (ആശ്രയണ) / പ്രത്യേക ഗുണം (നിമിത്ത) കൊണ്ട് ദോഷകരമായ ഊണ് ഉണ്ണാൻ പാടില്ലാ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് – http://ponnadi.blogspot.in/2012/07/SrIvaishNava-AhAra-niyamam_28.html
  • മനു സ്മൃതി മുതലായ ശാസ്ത്ര വിധികളെയും ശ്രദ്ധിച്ചു കയ്ക്കൊള്ളുക.
  • സാമാന്യർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാ എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിച്ചതെ ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാരും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാ.
 • ഭഗവദ് അപചാരം
  • എംബെരുമാൻ ശ്രീമന്നാരായണനെ മറ്റ് ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം കരുതുക. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, പഞ്ച ഭൂതങ്ങൾ എന്നിവരെ നിയമിച്ച് നിർവഹിക്കും എംബെരുമാൻ ശ്രീമന്നാരായണനെ ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം കാണാനാവില്ലാ. എംബെരുമാൻ ശ്രീമന്നാരായണന് സമാനമായോ മികച്ചതായോ വേരോ ദൈവമില്ലാ എന്നത്രെ.
  • ശ്രീ പരശുരാമർ, ശ്രീ രാമർ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ മുതലായ അവതാരങ്ങളെ മനുഷ്യരായോ മനുഷ്യരിൽ ഉയർന്നവരായോ കാണരുത്. കർമപരമായി വന്ന ജനനം പോലെയല്ലാ. ഏതുമില്ലാത്തെ എല്ലാ ജീവൻകൾക്കും ഹിതം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു. പരമ പദത്തിൽ പോലെത്തന്നെ സർവ കല്യാണ ഗുണങ്ങളോടെ ചേർന്ന് അവതരിക്കുകയാണ് എംബെരുമാൻ. മാതൃ ഗർഭവാസവും, ഒരു പിറന്നാളും, വനവാസം, മഹാഭാരത യുദ്ധം ഇങ്ങിനെ വിഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ലീലയായി മാത്രം ചെയ്യുന്നു എംബെരുമാൻ. കർമ്മ ഫലമോ പാപപുണ്യങ്ങളോ ചേരുവില്ലാ. ലോകരക്ഷണത്തിനു അവതരിക്കുന്ന എംബെരുമാനെ മനുഷ്യരെപ്പോലെ കാണരുത്.

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത നാലാം അധ്യായത്തില് സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു

ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാര്‍ജുന
താന്യഹം വേദ സര്‍വ്വാണി ന ത്വം വേത്ഥ പരന്തപ (5)

അര്‍ജുനാ, എന്റെ വളരെയേറെ അവതാരങ്ങളും നിന്റെ പല ജന്മങ്ങളും കഴിഞ്ഞു പോയി. അതൊക്കെ എനിക്കറിയ‍ാം. നീ അറിയുന്നില്ല.

അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സന്‍
പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ (6)

ഞാന്‍
(1) ജനനമില്ലാത്തവൻ
(2) നാശമില്ലാത്തവൻ
(3) സര്‍വ്വഭൂതങ്ങളുടെ ഈശ്വരനുമാണ്
എങ്കിലും
(1) സ്വന്തം പ്രകൃതിയെ അധിഷ്ടാനമാക്കി
(2) സ്വന്തം മായയാല്‍
ഞാന്‍ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ജന്മ കര്‍മ ച മേ ദിവ്യമേവം യോ വേത്തി തത്ത്വതഃ
ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനര്‍ജന്മ നൈതി മാമേതി സോര്‍ജുന (9)

ഇങ്ങിനെയുള്ള എന്റെ ദിവ്യമായ ജന്മവും ക‍ര്‍മ്മവും യാതൊരുവന്‍ അറിയുന്നുവോ അവന്‍ ശരീരം വിട്ടാല്‍ പുനര്‍ജന്മം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഹേ അര്‍ജുനാ, അവന്‍ എന്നെത്തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു.
 • ഭഗവദ് അപചാരം (തുടർച്ച)
  • അവരവരുടെ വര്ണാശ്രമ വിധികളെ ആചരിക്കിന്നില്ലാ – മണവാള മാമുനികൾ ഈ അപചാരത്തിന് കൊടുത്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ – സന്യാസികൾ അടക്കായ്‌ ചവയ്ക്കാൻ പാടില്ലാ. തിരുവാരാധന സമയത്തും നാലാം വർണത്തവർ വേദ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പാടില്ലാ. എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറ്റമാകുന്നു? വിഷ്ണു ധർമ്മം 6ആം അദ്ധ്യായം 31ആം ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു:
   • ശ്രുതിസ്മൃതി മമൈവാജ്ഞാ യസ്യ ഉള്ളംഘ്യ വർതതേ|
    ആജ്ഞാഛേദി മമ ദ്രോഹി മദ്‌ഭക്തോപി ന വൈഷ്ണവ:||
    • വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എന്റെ ഉത്തരവുകലാണു. ധിക്കാരികൾ എന്റെ ഉത്തരവ് നിരാഹരിക്കിന്ന ദ്രോഹികൾ. എന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയായാലും ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാരല്ലാ.
  • അർച്ചാ മൂർത്തികളേ താരതമ്യം ചെയ്യരുത് – കടലാസിയിൽ അച്ചടിച്ച ശ്രീരാധാകൃഷ്ണൻ ചിത്രമായാലും, മംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാലും, സവർണ ലക്ഷ്മി തന്നെയെങ്കിലും, പിച്ചള ലഡ്ഡു കൃഷ്ണനായാലും, നേപാളത്തില് ഖണ്ഡകി നദിയിൽ കിട്ടിയ സാളഗ്രാമമായാലും എല്ലാം എംബെരുമാൻ തന്നെയാണ്.
  • ജീവാത്മാവ് സ്വാതന്ത്രനാണെന്നു കരുതല്ലേ – ഭഗവദ് സങ്കൽപ്പമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? ഇങ്ങിനെ ചിന്തിക്കുന്നതു കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പാപങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നു. ഇതാണ് മഹാമോഷണമെന്നു സാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. പരമാത്മാവുടെ അടിയനാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നുണരു.
  • ഭഗവദ് ദ്രവ്യ അപഹാരം – എംബെരുമാന്റെ പ്രസാദം തിരുവാഭരണം എന്നിവ മോഷ്ടിക്കുന്നത്, കള്ളരെ സഹായിക്കിന്നത്, തൊണ്ടി മേടിക്കുന്നത്, “ജ്ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയില്ലാ, കള്ളൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു” എന്ന് ഒഴിവുകഴിവ്‌ പറയുന്നത് ഒക്കെ ഭഗവാന് സമ്മദമല്ലാ.
  • ഇങ്ങിനെ പല കാര്യങ്ങൾ – ശാസ്ത്രം പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റാണു.
 • ഭാഗവത അപചാരം
 • മറ്റ് ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാരെ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നവരെന്നു കരുതല്ലേ. സ്വയം താഴ്ത്തുകയല്ലേ സൻമാർഗം. കാമക്രോധലോഭമോഹമദമാച്ചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ശ്രീവൈഷ്ണവ വിരോധമാണ് ഭാഗവത അപചാരം.
 • ശ്രീപിള്ള ലോകാചാര്യർ 190 മുതൽ 207 വരയില് ശ്രീവചനഭൂഷണ സൂത്രങ്ങളിൽ ഭാഗവത അപചാരത്തെ വിശദമായി പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ചുരുക്കം:
  • പൊതിഞ്ഞു വച്ച വസ്ത്രംകൂടി, കാറ്റ് വീശിയാൽ ഭസ്മമ്പോൾ പറക്കുന്നത് പോലേ, ഭാഗവത അപചാറികൾ ഊർധവ പുണ്ട്രം, പഞ്ചകച്ച എന്നീ ശ്രീവൈഷ്ണവ ചിഹ്നങ്ങൾ ധരിച്ചാലും, , അവരുടെ തൊലി വെളുക്കും.
  • മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഭാഗവതരെ രക്ഷിക്കാൻതന്നെയായിരുന്നു:
ശ്രീ വരാഹ അവതാരംശ്രീ ഭൂമാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഹിരണ്യാക്ഷനേ സംഭരിക്കാൻ
ശ്രീ നൃസിംഹ അവതാരംപ്രഹ്ലാദ ആഴ്വാനെ ഉപദ്രവിച്ച ഹിരണ്യകശിപുവേ കൊല്ലാൻ
ശ്രീ രാമ അവതാരംസീതാ ദേവിയെ കവർന്നു ചെന്ന രാവണനെ യുദ്ധത്തിൽ വദിക്കാൻ
ശ്രീ കൃഷ്ണ അവതാരംപഞ്ച പാണ്ഡവരെ രക്ഷിക്കാൻ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥിയായി

ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത നാലാം അധ്യായത്തില് സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു

യദാ യദാ ഹി ധര്‍മസ്യ ഗ്ലാനിര്‍ഭവതി ഭാരത
അഭ്യുത്ഥാനമധര്‍മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം (7)

എപ്പോഴെല്ല‍ാം
(1) ധ‍ര്‍മ്മത്തിനു തളര്‍ച്ചയും
(2) അധ‍ര്‍മ്മത്തിനു ഉയര്‍ച്ചയും
സംഭവിക്കുന്നുവോ
അപ്പോഴെല്ല‍ാം ഞാന്‍ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു.പരിത്രാണായ സാധൂന‍ാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത‍ാം
ധര്‍മസംസ്ഥാപനാര്‍ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ (8)
(1) സജ്ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും
(2) ദുഷ്ടന്മാരുടെ സംഹാരത്തിനും
(3) ധ‍ര്‍മ്മം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും – വേണ്ടി യുഗം തോറും ഞാന്‍ അവതരിക്കുന്നു.

ഈ ശ്ലോകങ്ങൾക്കു എംബെരുമാനാർ ഗീതാ ഭാഷ്യത്തിലും ശ്രീവേദാന്താചാര്യർ താത്പര്യ
ചന്ദ്രികയിലും വിശദമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതെ വേരോ സമയം നമ്മള് വായികാം.
 • ഭാഗവത അപചാരം (തുടർച്ച)
 • ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർ ജനിച്ച കുലം, അറിവ്, ധനം, ഭക്ഷണം, ബന്ധുക്കൾ, വസതി എന്നിവ നോക്കി അവഗണിക്കിന്നത് ക്രൂരവും, അർച്ചാ തിരുമേനികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതേക്കാൾ രൂക്ഷവുമാണ്. പെറ്റമ്മ പതിവ്രതയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് പോളാണ്.

ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഭാഗവത അപചാരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നു ചെയ്താലും അത് മഹാപാപമാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാർ ശ്രീവൈഷ്ണവരോടെ വളരെ ജാഗ്രതായായി പെരുമാറി. ആചാര്യന്മാർ തന്നെയായാലും സ്വന്തം ശിഷ്യരിടത്തു വളരെ മാന്യതയോടെ പെരുമാറി.

 • ഭാഗവത അപചാരത്തുടെ കെട്ട ഫലങ്ങളിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:
 • തൃസംഖ് ചരിതം – സ്വന്തം മനുഷ്യ ദേഹത്തോടെ സ്വർഗം പോകാൻ പിടിവാസിയായിരുന്നു തൃസംഖ് മഹാരാജാവ്. തന്റെ ഗുരു വശിഷ്ഠരെ ചോദിച്ചു. അവർ പറ്റില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. വശിഷഠരുടെ മക്കളേ ശല്യപ്പെടുത്തി. അവരും സഹായിച്ചില്ല. എന്നിട്ടു രാജാവ് അവരുമായി കോപിച്ചു. ആ ഋഷി മക്കൾ രാജാവേ ശപിച്ചു. ശാപം കാരണം രാജാവ് നായാമാംസം കഴിക്കുന്ന താന്ന ജീവനായി. അവന്റെ യജ്ഞോപവീതം പോലും തൊലി മാലയായി. ശ്രീവൈഷ്ണവർകൾ ഉന്നത സ്ഥാനാർത്തികളായത്കൊണ്ട് ചെറു വീഴ്‌ച്ച വരുത്തിയാലും അതിനെ വലിയ ശിക്ഷ നിശ്ചയം. അഴിമതിയുടെ ഫലം ഒരു സാമാന്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയിന് മഹാ അപമാകുന്നില്ലേ? അതുപോൾത്തന്നെയാണ്.

തിരുമാല എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാർ പാടിയത്:

അമര വോരംഗ മാറും വേദമോർ നൻകു മോതി
തമർകളിൽ തലൈവരായ ജാതി യന്തണർക ളേലും
നുമർകളൈ പ്പഴിപ്പ രാക്കിൽ നൊടിപ്പതോ രളവി ലാങ്കേ
അവർകള്താം പുലയർ പോലും അരംഗമാ നഗരു ളാനേ

 

ഋഗ്, യജുസ്സു, സാമ, അഥർവണമെന്ന നാല് വേദങ്ങൾ; ശിക്ഷാ, വ്യാകരണം, ഛന്ദസ്സ് , നിരുത്തം, ജ്യോതിഷം, കല്പമെന്ന ആറു വേദാങ്ങങ്ങൾ എല്ലാത്തെയും കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു, അർത്ഥം കൂടി മനസ്സിലാക്കി, അതിന്റെ ഫലമായി ഭഗവദ് കൈങ്കര്യമഗ്നരായിരിക്കുന്ന മഹാ ബ്രാഹ്മണരായാലും, ഈപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ ഒന്നുമില്ലാത്തെ വെറും ഭഗവദ് കൈങ്കര്യം മാത്രമായുള്ള ഒരു ശ്രീവൈഷ്ണവരെ അവര് താഴ്ന്ന ജാതിയില് പിറന്നതേപറഞ്ഞു ദുഷിച്ചാല് , ദൂഷികിന്നവരുടെ ബ്രാഹ്മണ്യം കെട്ടു അവർ താഴ്ന്നുപോകും. പുനർജന്മത്തിലൊന്നുമില്ലാ. തൽക്ഷണം തന്നെ താഴ്ന്നുപോകും.

 • ശ്രീ ഗരുഡ ആഴ്വാർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാഹനവാണ്. വേദങ്ങളിൽ പണ്ഡിതണുവാണ്. ശ്രീമന്നാരായണന്റെ പെരിയ തിരുവടി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ടും അവർക്കും ഒരിക്കിൽ അബദ്ധം പറ്റി. ആകാശത്ത് പറക്കുമ്പോൾ താഴെ ചാണ്ടിലി എന്നൊരു മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ തീവ്ര ഭക്തയെക്കണ്ട്. ഇത്തരം മഹാവ്യക്തി ഒരു ദിവ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിയാതെ അവളുടെ ഭക്തിശ്രദ്ധയ്ക്കു ഒട്ടും ചേരാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാ എന്ന് പരിതാപപ്പെട്ടു. രണ്ടു ചിറകുകളും കത്തിപ്പോയി, തടാലെന്നു അവളുടെ കാലിൽ വീണു കിടക്കുകയായി. തൽക്ഷണം. മനസ്സിലായി. ഭാഗവതരുടെ പാർപ്പിടത്തെ കുറവായി ഓർത്ത അപ്പോൾത്തന്നെ ചിറകൊടിഞ്ഞു വീണു. പിന്നീട് അവരിടത്തു മാപ്പുപറഞ്ഞ് ചിറകു തിരികെക്കിട്ടി.
ചാണ്ടിലിയും ചിറകു തീക്കൊണ്ട ഗരുഡ ആഴ്വാരും
 • പിള്ളപ്പിള്ളയാഴ്‌വാൻ തുടർച്ചയായി ഭാഗവത അപചാരങ്ങൾ പല തവണ ചെയ്തു. കൂർത്താഴ്വൻ വളരെ ക്ഷമയോടെ പല തവണ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞു അവരെ നന്നാക്കി.
 • ജ്ഞാനം സദാചാരങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും ആചാര്യ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് പോലെ, എത്ര ജ്ഞാനം സദാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാരിടത്തു മര്യാദയായി പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ വീഴുമെന്നോർത്തോള്.
 • അസഹ്യ അപചാരം
 • ഒരു കാരണവുമില്ലാത്തെ എംബെരുമാൻ, ആചാര്യൻ, ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർ എന്നിവറിടത്തു മര്യാദ കുറവ് കാണിക്കുന്നത്.
 • ഹിരണ്യകശിപുവിന് എംബെരുമാൻ ഒരു ഉപദ്രവും ചെയ്തില്ല. എന്നിട്ടും എംബെരുമാൻ പേര് പോലും കേഴ്ക്കാൻ വൈയാതായി! ഇത് വെറുതെ കാണിച്ചുകൂട്ടിയ (അസഹ്യ) ഭഗവദ് അപചാരമാണ്.
 • ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കുക. ആചാര്യൻ പഠിപ്പിച്ചതെ, പൊന്നും പ്രസിദ്ധിയുമോർത്തു അയോഗ്യർക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇവ രണ്ടും ആചാര്യന് ചെയ്ത അസഹ്യ അപചാരങ്ങളാണ്.
 • ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാരോടെ അസൂയ കാണിക്കുന്നതും ഒരു അസഹ്യ അപചാരമാണ്.
 •  
 • നയം – വിനയം
 • ഓരോ അപചാരമും ഒന്നിനെക്കാളൊന്നു രൂക്ഷവും കൊടുമയുമേറിയതാണ്. ഭഗവദ് അപചാരം ആകൃത്യ അപചാരത്തേക്കാൾ ക്രൂരമാണ്. ഭാഗവദപചാരം ഭഗവദ് അപചാരത്തേക്കാൾ ക്രൂരം. ഒരുകാരണവുമില്ലാത്തെ അസഹ്യ അപചാരം എല്ലാത്തിനെക്കാൾ രൂക്ഷമാണ്.
 • നമ്മുടെ പൂറുവന്മാർ അപചാരങ്ങൾക്കു അഞ്ചി ജീവിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകം അവകളെ ഒഴിവാക്കാൻ കണ്ണും കരുത്തുമായി. എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാത്തെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടു, അന്തിമ സമയത്ത് ഓരോ ആചാര്യനും ശിഷ്യന്മാർ, ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർ ഏവരിടത്തും ക്ഷമ ചോദിച്ചു പിരിയുന്നതെ ഓരോ ആചാര്യന്റെ ചരിത്രത്തിലും നമ്മള് വായിച്ചു.
 • ആറു പറഞ്ഞ പൂറുവന്മാർ എല്ലാത്തെയും രഹസ്യമെന്ന് നമ്മിട്ടം പരായത്തെ പോയെന്നു? ഇതാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളൊക്കെ വിശതമായും ലളിതമായും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലേ നമ്മള് വായിച്ചറിയുന്നു.
 • എന്നിട്ടു പഠിച്ചതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാം. അനുഷ്ഠിക്കാത്ത അറിവ് മാത്രമുണ്ടായിട്ടു ഒരു ഗുണവും നമുക്കുണ്ടാവില്ലാ.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-apacharams.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – അർത്ഥ പഞ്ചകം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< തത്വത്രയം

ജീവർകൾ ഏവരും എത്തിച്ചെറേണ്ട ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ. മേലുള്ള ചിത്രം ഭഗവാന്റെ ആറു വിധ സ്ഥിതികളെ കാണിക്കുന്നു. പരമപദ നാഥനായ പരത്വം. പാൽ കടലില് ആദിശേഷനിലായ വ്യൂഹം. ശ്രീപരശുരാമ ശ്രീരാമ ശ്രീകൃഷ്ണാദി അവതാരങ്ങളായ വിഭവം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയകമലധളത്തിൽ വസിക്കുന്ന അന്തര്യാമി. ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മഠങ്ങൾ, നമ്മുടെ വീടുകൾ എവിടെയും നമ്മള് ചാർത്തിയും വയ്‌ച്ചും എഴുന്നരുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അർച്ചാ തിരുമേനി. പരത്വം തുടങ്ങിയ അഞ്ചു നിലകളിലും വ്യാപിച്ചുള്ള പരമാത്മാവേ പറ്റിപ്പറഞ്ഞു അവരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ ശരണങ്ങമിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും വിത്തകനായ ഗുരുവിലും ഭഗവാനുണ്ട്.

തിരുവായ്മൊഴിയിന് തുടക്കമായി ശ്രീ പരാശര ഭട്ടർ എഴുതിയ തനിപ്പാട്ടു അർത്ഥ പഞ്ചക സാരമാണു:

തനിയൻ - തമിഴിൽ
മിക്ക വിറൈനിലൈയും മെയ്യാ മുയിർനിലൈയും
തക്ക നെറിയും തടൈയാകിത് - തൊക്കിയലും
ഊഴ്വിനൈയും വാഴ്വിനൈയു മോതുങ് കുരുകൈയർകോൻ
യാഴിനിസൈ വേദത്തിയൽ.

അർത്ഥം: തിരുക്കുരുകൂർ നാട്ടുകാർക്ക് നാഥനായ നമ്മാഴ്വാരുടെ വീണ നാദമായ തിരുവായ്മൊഴി പ്രബന്ധം:

 • പരംപൊരുളായ ശ്രീമനാരായണന്റെ സ്വരൂപത്തേക്കുറിച്ചും,
 • നിത്യനായ ജീവാത്മാവുടെ സ്വരൂപത്തേക്കുറിച്ചും,
 • ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവേ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയ വഴി ഏതാന്നുവെന്നും,
 • പരമാത്മാവേ അടുക്കാൻ തടസ്സമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള കർമ്മ പാപങ്ങളായ വിരോധികളുടെ സ്വഭാവത്തെയും,
 • വാഴ്ച ലക്ഷ്യങ്ങളായ പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ ഏതാണുവെന്നും ഓതുന്നു.

വളരെ ചുരുക്കത്തില് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ കൈങ്കര്യം എന്ന അഞ്ചു പുരുഷാർത്ഥഞങ്ങളാണു അർത്ഥ പഞ്ചകം. ആചാര്യമുഖേന ഉപദേശം ഏറ്റ് വാങ്ങേണ്ടേ ഈ തത്വത്തിന് ശ്രീപിള്ള ലോകാചാര്യർ ഒരു രഹസ്യ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ചുരുക്കം:

 • അഞ്ചു വിധം ജീവാത്മാക്കൽ:
  1. നിരന്തര വൈങ്കുണ്ഠവാസികളായ നിത്യസൂരികൾ
  2. സംസാര മോചനത്തിന് ശേഷം വൈകുണ്ഠമെത്തിയ മുക്തന്മാർ
  3. സംസാരത്തിൽപ്പെട്ടു പോയി അവിടത്തന്നെ വളയം വയ്ക്കും ബദ്ധാത്മാക്കൽ
  4. സംസാര മോചിതരായിക്കിട്ടണമെന്ന ബോധമുണ്ടായിട്ടും, ഭഗവത്കൈങ്കര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏൽക്കാതെ, കേവലം മോക്ഷം നേടിയ കൈവല്യാർത്തികൾ
  5. ഭഗവത്കൈങ്കര്യമെന്ന മഹാഭാഗ്യത്തിനായി ഭാഗവദരായി സംസാരത്തെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന കൈങ്കര്യാർത്തികളായ മുമുക്ഷുക്കൽ
 • പരമന്റെ അഞ്ചു സ്ഥിതികൾ:
  1. പരത്വം – പരമ പദത്തിലുള്ള പരമ ഉന്നത സ്വരൂപം.
  2. വ്യൂഹം – തിരുപ്പാൽകടലിലുള്ള പ്രദ്ധയുംന സങ്കർഷണ സ്വരൂപങ്ങൾ.
  3. വിഭവം – ശ്രീപരശുരാമ ശ്രീരാമ ശ്രീകൃഷ്ണാദി ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ.
  4. അന്തര്യാമിത്വം – ഓരോ ജീവാത്മാവിനുള്ളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയകമലധളവാസൻ.
  5. അർച്ചാ തിരുമേനി – ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മഠങ്ങൾ, നമ്മുടെ വീടുകൾ എവിടെയും നമ്മള് ചാർത്തിയും വയ്‌ച്ചും എഴുന്നരുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അർച്ചാ തിരുമേനി.
 • പുരുഷൻ എന്ന പരമാത്മാവിന് ഇഷ്ടമായ വാഴ്ച ലക്ഷ്യങ്ങളായ അഞ്ചു പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ:
  1. ധർമ്മം – എല്ലാ ജീവൻകൾക്കും ഹിതമായതേ ചെയ്യുക.
  2. അർത്ഥം – ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് സമ്പാദിക്കുക. ശാസ്ത്രോക്തമായി ചെലവഴിക്കുക.
  3. കാമം – ലോകത്ത് സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുക.
  4. മോക്ഷം – സംസാരത്തേ വിട്ടു ആത്മാനുഭവനായിരുത്തൽ
  5. ഭഗവദ്കൈങ്കര്യം – ഇതുതന്നെ ഏറ്റ്‌വും മികച്ച പുരുഷാർത്ഥം. ശരീരമുള്ളത്തോളം എംബെരുമാനെ സേവിക്കുക. ഈ ശരീരം വിട്ടു നീങ്ങുമ്പോൾ പരമപദനത്തില് അങ്ങേയുടെ നിത്യ ദാസനാവുക.
 • പരമപദം ചേരാൻ അഞ്ചു വഴികൾ:
  1. കർമ്മ യോഗം – യാഗം ദാനം തപസ്സ് എന്നിവ. ജ്ഞാന യോഗത്തിന് ഒരു വിഭാഗമായും പെടുത്താം. ഐഹികമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്തു.
  2. ജ്ഞാന യോഗം – കർമ്മ യോഗത്തിൽ കിട്ടിയ ജ്ഞാനത്തേകൊണ്ട് ചിത്ത ശുദ്ധിയോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു, ഹൃദയകമലത്തിലിരുത്തി, ആ ഹൃദ്പദ്മനാഭനെ സദാ ധ്യാനിച്ചു കൈവല്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക.
  3. ഭക്തി യോഗം – ജ്ഞാന യോഗം കൊണ്ട് ധാരമുറിയാത്തെ ഭഗവദനുഭവത്തിൽ മുങ്ങി മാലിന്യങ്ങളൊക്കെയൊഴിച്ചു ഭഗവാന്റെ സത്യ സ്വരൂപം അറിഞ്ഞു അതിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുക.
  4. പ്രപത്തി –
   • എളുപ്പം. മധുരം. പെട്ടെന്നു ഭഗവാനെയടുക്കാം. ഒരിക്കിൽ പ്രാപിച്ചാൽ മതി. പലവട്ടം ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേയുള്ളു.
   • 56ആമത്തെ സ്തോത്ര രത്നം: “ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ ഓർത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുകൈകളും കൂപ്പി എത്തരക്കാരായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും തൊഴുന്നത് അപ്പോൾത്തന്നെ ദു:ഖങ്ങളൊക്കെ മായമായിപ്പോക്കി സര്വശ്രേഷ്ഠഫലങ്ങളൊക്കെ സമൃദ്ധിയായി പ്രസാദിക്കും”.
   • കർമ്മ ജ്ഞാന ഭക്തി യോഗം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലെങ്കിലോ അഥവാ അങ്ങിനെ ചെയ്‌താൽ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായി ചേരുന്നില്ലാ എന്നുള്ളോർക്കും എംബെരുമാൻ തന്നെ ഗതി എന്ന ഈ വഴിയാണ് ശരി. ഇതിൽ രണ്ടു വിധമുണ്ടു:
    • ആർത്ത പ്രപത്തി: ഭഗവാനെ നീങ്ങിയിരിക്കിന്നതു സഹിക്കാൻ ഒട്ടും വയ്യാ. ഇപ്പത്തന്നെ അങ്ങേയുടെ ചരണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ പറ്റ് എന്ന കൊതിയുള്ളവർ.
    • തൃപ്ത പ്രപത്തി: ഘോര സംസാരമായിട്ടും എല്ലാം അങ്ങേയെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങേയുടെ കരുണ പ്രദീക്ഷിച്ചു ഭഗവദ് ഭാഗവത ആചാര്യ കൈങ്കര്യം ചെയ്തു അങ്ങേയുടെ വിളിയിനെ കാത്തുനിൽക്കുക.
  5. ആചാര്യ അഭിമാനം – മുമ്പില് പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വളരെ സുലഭമായ വേരോ വഴിയുണ്ട്.
   • കരുണാസാഗരനായ ഒരു ആചാര്യൻ പൂർവന്മാർ വഴിയില് ശിഷ്യനെ സ്വയം ശുപാർശ ചെയ്തു, കൈയേപ്പിടിച്ചു കൂട്ടിച്ചെന്നു, നല്ല സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു, ശരിയാക്കിയെടുത്തു ഭഗവാന്റെ അടുപ്പിക്കും.
   • ശ്രീരാമാനുജരെ നമ്മളെ സംസാരത്തില്നിന്നും മോചിപ്പിക്കും ഉദ്ധാരക ആചാര്യനായും, നമ്മുടെ സ്വന്തം സമാശ്രയണ ആചാര്യനെ ശ്രീരാമാനുജർക്കു സമീപത്തിലാക്കും ഉപകാരക ആചാര്യനായും കരുതുകയെന്നത്രെ.
   • പല പൂർവാചാര്യന്മാരും ശ്രീരാമാനുജരുടെ ഉദ്ധാരാക ദയയെ പിന്നും പിന്നും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ചു ഇവിടെ കാണുക:
   • ഉദാഹരണത്തിന് വടുക നമ്പി എംബെരുമാനാരെ സര്വസ്വ ബന്ധുവായി ഭാവിച്ചിരുന്നതെ ആർത്തി പ്രബന്ധത്തില് ശ്രീ മണവാള മാമുനികൾ രേഖപ്പെടുത്തി.
   •  
 • ജീവാത്മാക്കൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കിന്നതിനു വിരോധികളും അഞ്ചു വിധമാണ്:
  1. സ്വരൂപ വിരോധി –
   • ദേഹത്തേ ആത്മാവ് എന്ന തെറ്റ്ദ്ധാരണ.
   • എംബെരുമാനെയൊഴിച്ചു വേരോ വ്യക്തിയിന് അടിയനാവുക.
  2. പരത്വ വിരോധി –
   • അന്യ ദൈവങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് എംബെരുമാന് സമാനമായികണ്ട് തൊഴുക.
   • ശ്രീപരശുരാമ ശ്രീരാമ ശ്രീകൃഷ്ണാദി അവതാരങ്ങളെ മനുഷ്യരായി കാണുന്ന ബുദ്ധിഭ്രമ.
   • അർച്ചാ തിരുമേനികൾക്കുള്ള ശക്തിയെ പരിപൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
  3. പുരുഷാർത്ഥ വിരോധി – ഭഗവദ്വിഷയമൊഴിഞ്ഞ മ‌ട്രേക്കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം.
  4. ഉപായ വിരോധി – പ്രപത്തി എളുപ്പം വഴിയെന്നിട്ടു അതൊഴിച്ച മറ്റ് സാധനങ്ങൾ മികച്ച ഉപായമെന്ന തെറ്റ്ദ്ധാരണ.
  5. പ്രാപ്തി വിരോധി –
   • ശരീരം – ആത്മാവുടെ സ്വഭാവമായ ഈശ്വര മോഹത്തിന് പ്രധാന ശത്രു ദേഹമാണ്.
   • മേലാല് പാപങ്ങൾ, ഭഗവദപചാരം, ഭാഗവഥാപചാരം എന്നിവയും.
 • അർത്ഥ പഞ്ചക ഉപദേശം കിട്ടിയ പിന്നെ മുമുക്ഷു ദിവസേന എങ്ങിനെ പെരുമാറണമെന്ന് ശ്രീ പിള്ള ലോകാചാര്യർ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്:
  • ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വിനയമായും, ആചാര്യനിടത്തു അജ്ഞതയോടും, ശ്രീവൈഷ്ണവമ്മാർ കൂട്ടത്തിൽ അവരേച്ചാർന്നു പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും കാണിക്കുക.
  • സ്വന്തമായതൊക്കെ ആചാര്യ സമർപ്പണമെന്നത്രെ. ദേഹ രക്ഷണത്തിനായ സ്വത്തു മാത്രം മതിയാക്കിയിരിക്കുക. ഉജ്ജീവിച്ച ആചാര്യന് ഭക്തിയും നന്ദിയും കാണിക്കുക.
  • ഐഹിക ഐശ്വര്യങ്ങളില് അശ്രദ്ധയോടെയും, ഈശ്വര വിഷയത്തിൽ താൽപ്പര്യത്തോടെയും, ആചാര്യനിടത്തില് ആശയോടെയും, ശ്രീവൈഷ്ണവറിടത്തു പ്രീതിയോടെയും, സംസാരികൾ സംഘത്തിൽ നിന്ന് മാറിയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണു.
  • ഭഗവദ്കൈങ്കര്യത്തിൽ ആശയും, പ്രപത്തി പിന്നെ ആചാര്യ അഭിമാന വിശ്വാസവും, വിരോധികളിടത്തു ഭയവും, ശരീരത്തോടെ വെറുപ്പും വിയോഗമും, ശരീരം അനിത്യമെന്ന ഉറപ്പും ഭാഗവത ഭക്തിയും വേണം.

ഇങ്ങിനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പായി പ്രവർത്തിക്കിന്ന പ്രപണരേ എംബെരുമാൻ തന്റെ ഉഭയ നാച്ചിമാർകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രണയിക്കിന്നു.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/artha-panchakam.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – തത്വത്രയം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< രഹസ്യത്രയം

ചിത്ത് അചിത്ത് ഈശ്വരൻ എന്നു തത്വങ്ങളേ മൂന്നു വിധമായി ഇനം തിരിക്കാം.

 • ചിത്ത്
  • പരമപദമായ നിത്യ വിഭൂതിയിലും സംസാര സാഗരമായ ലീലാ വിഭൂതിയിലുമുള്ള കണക്കില്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കളാണു ചിത്ത് എന്നു അറിയപ്പെടുക.
  • ജ്ഞാന സ്വരൂപങ്ങളും ജ്ഞാനമുള്ളവകളും ചിത്താണു.
  • ജ്ഞാനമാണ് ആനന്ദം. അതുകൊണ്ട് ദിവ്യ ജ്ഞാനമുള്ള ചിത്ത് ആനന്ദമയമാകുന്നു.
  • ചിത്തുക്കളെ മൂന്നു വിധമായി ക്രമപ്പെടുത്താം:
   • ഒരിക്കിലും സംസാര ബന്ധങ്ങളിൽപ്പെടാത്ത നിത്യസൂരികൾ
   • സംസാര ബന്ധത്തിൽനിന്നും മോചിതരായ മുക്തൻമാർ
   • ഇപ്പോഴും സംസാര സാഗരത്തിൽ മുങ്ങി ദു:ഖിച്ചിരിക്കും ബദ്ധന്മാർ. ബദ്ധരിൽ രണ്ടു തരമാളുകളുണ്ടു:
    • സംസാര ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുമുക്ഷുക്കൽ
    • സംസാര സുഖ ദു:ഖങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ബുഭുക്ഷുക്കൽ
   • രണ്ടു വിധം മുമുക്ഷുക്കളുണ്ടു:
    • തന്റെ സ്വന്തം സുഖം പ്രാർത്ഥിക്കിന്ന കൈവല്യാർത്ഥികൾ
    • വേറൊന്നും വേണ്ടെന്നു ഭഗവദ് കൈങ്കര്യം മാത്രം ഫലം എന്നു കരുതിയിരിക്കുന്ന കൈങ്കര്യാർത്ഥികൾ
 • കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ ഇവിടേ പോയാലും: http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-chith-who-am-i5631.html
 • അചിത്ത്
  • അറിവില്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാല് അറിയപ്പെടുന്നവയും അചിത്താണ്.
  • നിത്യ ലീലാ വിഭൂതികൾ രണ്ടിലും അചിത്തുണ്ട്.
  • പ്രപഞ്ചത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവയായും ആത്മീക മേഖലയിൽ അറിയാൻ സഹായമായുമുള്ളതാണ് അച്ചിത്തു.
  • അചിത്തുക്കളെ മൂന്നു വിധമാക്കാം:
   • പരമപദത്തിൽ മാത്രമുള്ള ദോഷമറ്റ നന്മ, രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഒട്ടും ചേരാത്ത – ശുദ്ധ സത്വം. സംസാരത്തിലും ചിലപ്പോൾ കാണാം. ഉദാഹരണമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള എംബെരുമാന്റെ ആർച്ചാ തിരുമേനി ശുദ്ധ സത്വമാണ്.
   • ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതു:
    • നന്മയും തിന്മയും കളർന്നതു, രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ കലർന്ന സത്വ ഗുണം – മിശ്ര സത്വം
    • നന്മ തിന്മകൾക്കു അപ്പുരമായ, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലം – സത്വ ശൂന്യം
 • കൂടുതൽ വിശദമായി ഇവിടേ കാണാം http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-achith-what-is-matter.html
 • ഈശ്വരൻ
  • ശ്രീമന്നാരായണൻ
  • മഹാലക്ഷ്മീ സമേതനായ അവനേ പരബ്രഹ്മം
  • ഭഗവാൻ എന്ന വിളിയിന് ജ്ഞാനം, ബലം, ഐശ്വര്യം, വീര്യം, ശക്തി, തേജസ്സു എന്ന ആറു ദിവ്യ കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞവൻ എന്നർത്ഥം
  • ഈശ്വരന് കണക്കില്ലാത്ത കല്യാണ ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
  • ഈശ്വരന് താഴ്ന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാ.
  • സർവ ചിത്തച്ചിത്തുക്കൾക്കും അവൻതന്നെയാണ് ആധാരം. അവയുടെ ജീവനേയും അവകളേയും അവൻതന്നെ താങ്ങിയുയർത്ഥിപ്പിടിക്കുന്നു.
 • ഈശ്വര തത്വത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇവിടെ നോക്കാം http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-iswara-who-is-god.html

 

ഈ മൂന്നു തത്വങ്ങൾക്കും പൊതുവായത്:

  • ഈശ്വരന് ചിത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ടു.
  • ചിത്തചിത്തുക്കൽ രണ്ടും ഈശ്വരന്റെ സ്വന്തം വസ്തുക്കളാണ്.
  • ഈശ്വരന് അച്ചിത്തിന് ചിത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. അതായതു ചിത്തെന്ന ജീവാത്മാവ് :
   • ഐഹിക സുഖങ്ങളിൽ പെട്ടു പോയാൽ അതിനായ സ്വഭാവമേൽക്കുന്നു.
   • ഭഗവദ്വിഷയത്തില് സ്ഥിരമായാല് ഭാഗവതനായി, ദോഷങ്ങൾ നീങ്ങി, സംസാര ഭന്ധം തകർത്തു മുക്തനാകുന്നു.

ഈ മൂന്നു തത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ:

  • എല്ലാത്തിനും ഏറ്റ്‌വും ഉയർന്നവനായ ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിനുള്ളിലും, എവിടത്തേയും, എപ്പോഴും, എല്ലാ വിധത്തിലും തിളങ്ങുന്നു.
  • സദാ ഈശ്വര സേവനം ചെയ്യണമെന്ന ബോധമാണ് ചിത്തിന് ശ്രേഷ്ഠം.
  • യാതൊരു ഭോദവുമില്ലാത്തെ, എപ്പോഴും മറ്റൊരുവരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ ഉപഹാരമായിരിക്കുന്നതാ അചിത്തുടെ പ്രത്യേകത.

അമൂല്യമായ ഈത്തത്വങ്ങളെ തത്വത്രയ ഗ്രന്ഥത്തില് ശ്രീ പിള്ള ലോകചര്യർ വിശദീകരിച്ചു. ഇനിയും ഇവിടേ പഠിക്കാം http://ponnadi.blogspot.com/2013/10/aippasi-anubhavam-pillai-lokacharyar-tattva-trayam.html

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/thathva-thrayam-in-short.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – രഹസ്യത്രയം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< ദിവ്യ പ്രബന്ധവും ദിവ്യ ദേശങ്ങളും

പഞ്ച സംസ്കാര സമയത്ത് ആചാര്യൻ ശിഷ്യന് ഉപദേശിക്കുന്ന – തൃമന്ത്രം, ദ്വയം, ചരമശ്ലോകം – എന്ന മൂന്നു മന്ത്രങ്ങളാണു രഹസ്യത്രയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

തൃമന്ത്രം = ഓം നമോ നാരായണായ

എംബെരുമാൻ നാരായണൻ നരൻ എന്ന രണ്ടു ഋഷികളായി അവതരിച്ചു. നാരായണ ഋഷി തൃമന്ത്രത്തെ നര ഋഷിക്കു ഉപദേശിച്ചു. ജീവാത്മാവ് എംബെരുമാന്റെ സ്വത്താണു. ജീവാത്മാവ് സദാ എംബെരുമാന്റെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കരുതിയിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും തലവനായ നാരായണന് മാത്രം സേവനംചെയ്തു കഴിയുകയെന്നത്രെ.

ദ്വയം = രണ്ടടി മന്ത്രം

ശ്രീമന്നാരായന ചരണൗ ശരണം പ്രപദ്യേ|
ശ്രീമതേ നാരായണായ നമ:||
 • വിഷ്ണു ലോകത്തില് ശ്രീമന്നാരായണൻ ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിയിന് ഉപദേശിച്ചതാണു ഈ മന്ത്രം.
 • ലഘുവായിപ്പറഞ്ഞാൽ, ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീപതിയായ ശ്രീമന്നാരായണാ ശരണം; ആ ദിവ്യ ദമ്പതികൾക്ക് മാത്രം അർപ്പണ ബോധത്തോടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിയുമെന്നത്രെ.

ചരമ ശ്ലോകം = ഭഗവദ്ഗീത മോക്ഷസംന്യാസയോഗമെന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം ശ്ലോകം അറുപത്തിയാറു

സര്‍വധര്‍മാന്‍ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ|
അഹം ത്വാ സര്‍വപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ||

സര്‍വ്വധര്‍മ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് എന്നെമാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചാലും. ഞാന്‍ നിന്നെ സകലപാപങ്ങളില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. നീ ദുഃഖിക്കരുത് എന്ന് അർജ്ജുനന് ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് മഹാഭാരത യുദ്ധ ഭൂമിയില് ഉപദേശിച്ചു.

ഈ മൂന്നു രഹസ്യങ്ങൾക്കിടയില് രണ്ടു വിധ സംഭന്ധം –മുമുക്ഷുപ്പറ്റി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് രഹസ്യത്രയം വ്യാഖ്യാനിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ മാമുനികൾ ഈ മൂന്നു മന്ത്രങ്ങൾകിടയിലുള്ള രണ്ടു സംബന്ധങ്ങളെ വിസ്തരിക്കുന്നു:

 • വിധിയും അനുഷ്ടാനവും
  • ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനുമായ ബന്ധത്തെ പറയുന്നു തൃമന്ത്രം.
  • എംബെരുമാനെ പ്രാപിക്കുകവെന്നു ചരമ ശ്ലോകം ജീവാത്മാവേ നിർദേശിക്കുന്നു.
  • പ്രാപിച്ചപിന്നെ സദാ ദ്വയം ജെപിച്ചു കഴിയുക എന്നത്രെ.
 • വിവരണവും വിവരണിയും
  • പ്രണവ മന്ത്രത്തെ തൃമന്ത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കിന്നു.
  • തൃമന്ത്രത്തെ ദ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കിന്നു.
  • ചരമ ശ്ലോകം പിന്നും വിസ്തരിച്ചു പറയുന്നു.

ആചാര്യന്മാർ കൂടുതൽ അഭിമാനിച്ചതും, സദാ ഓർത്തിരിന്നതും ദ്വയമാണു.

 • മന്ത്ര രത്നമെന്നത്രെ.
 • ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീ പിരാട്ടി ശരണാഗതർക്കായി എംബെരുമാനിടത്തു ശുപാർസ(പുരുഷകാരം) ചെയ്യുന്നുവെന്നു സ്പഷ്ടമായിപ്പറയുന്നു.
 • ദിവ്യ ദമ്പതികളെ ഒന്നിച്ച് സേവനം ചെയ്യാൻ പ്രാർത്തിക്കുന്നു.

വര വര നുനി ദിനചര്യ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എറുമ്പിയപ്പാ എന്നു പ്രശസ്തമായ ദേവരാജ ഗുരു പറയുന്നു:

മന്ത്രരത്ന അനുസന്ധാന സന്തത സ്പുരിതാധരം|
തദർത്ഥതത്വ നിത്യാൻ സന്നദ്ധ പുലകോതഗമം||

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ – വര വര മുനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മണവാളമാമുനികൾ ദിവശവും ജീവിച്ചിരുന്ന രീതിയെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവർടെ ചുണ്ടുകളെപ്പോഴും ദ്വയ മന്ത്രത്തെ ജെപിക്കുകയായിരുന്നു. അവർടെ മനസ്സോ ദ്വയത്തുടെ സാരമായ തൃവായ്മൊഴിയെ സദാ ഓർത്തിരുന്നു. എന്നിട്ടു തൃമേനിയില് രോമാഞ്ചവും കണ്ണുകളിൽ ബാഷ്പവുമായിരുന്നു.

അത്യാവശ്യമായി ഒരു കാര്യം. ദ്വയമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് വാഖ്യ ഗുരുപരമ്പരയെ ചൊല്ലണം.

അസമദ്‌ഗുരുഭ്യോ നമ: അസ്മദ്പരമഗുരുഭ്യോ നമ: അസമദ്സർവഗുരുഭ്യോ 
നമഃ ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമഃ ശ്രീപരാങ്കുശദാസായ നമഃ
ശ്രീമദ്യാമുനമുനയേ നമഃ ശ്രീരാമമിശ്രായ നമഃ ശ്രീപുണ്ടറീകാക്ഷായ നമ:
ശ്രീമന്നാഥമുനയേ നമഃ ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമഃ ശ്രീമതേ വിഷ്വക്‌സേനായ
നമഃ ശ്രിയൈ നമഃ ശ്രീധരായ നമഃ|  

പൂർവാചാര്യന്മാർക്കു ദ്വയ മന്ത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതീത താത്പര്യം കീഴെപ്പറഞ്ഞ അവരെഴുതിയ ചില പ്രധാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം:

 • ഭട്ടർ – അഷ്ടശ്ലോകി
 • പെരിയവാച്ചാൻ പിള്ള – പരന്ന രഹസ്യം
 • പിള്ള ലോകാചാര്യർ – ശ്രിയപ്പതിപ്പടി, യാദൃച്ഛികപ്പടി, പരന്നപടി, മുമുക്ഷുപ്പടി
 • അഴകിയ മണവാളപ്പെരുമാൾ നായനാർ – അരുളിച്ചെയൽ രഹസ്യം
 • മണവാളമാമുനികൾ – മുമുക്ഷുപ്പടി തുടങ്ങിയ രഹസ്യ ഗ്രത്ഥ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ

ശ്രീവൈഷ്ണവന്മാർക്കു ആഹാരമായ തത്ത്വത്രയവും അർത്ഥപഞ്ചകവും മാത്രമേ രഹസ്യത്രയ വ്യാഖ്യാനം എന്നത്രെ.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം:  http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/rahasya-thrayam.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – ദിവ്യ പ്രബന്ധവും ദിവ്യ ദേശങ്ങളും

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< ഗുരു പരമ്പര

ഗുരുപരമ്പരയെ പറഞ്ഞു ദൈവീക സാഹിത്യം ദിവ്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് കടക്കാം.

പരമപദത്തില് ശ്രീദേവി ഭൂദേവി നീളാദേവി നിത്യ സൂരികൾ സമേതം ശ്രീമന്നാരായണൻ

സ്വയം സ്വാഭാവികമായും തനിക്കുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടു ചില ജീവരെ ശ്രീമന്നാരായണൻ ഭക്തി പരവശരാക്കി. മുക്തരുടെ അധിപതിയായി, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രന്, സംസാരക്കടലിൽ ദു:ഖിച്ചു പരിതപിക്കുന്ന ജീവൻകളെ ഓർത്ത് മനഃക്ലേശത്തിലായിരുന്നു.

നില്ക്കു! നില്ക്കു! അവസാനമില്ലാത്ത നിത്യകല്യാണ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞവന് മനഃക്ലേശമോ? ഒരു മകന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന സർവശക്തനായ അച്ഛൻ വേറൊരു മകനെയും ഓർത്തു വിഷമിക്കുന്നത് പോലെയാണു. ഇതുവും ഒരു ശ്രഷ്ഠമായ കല്യാണഗുണമെന്നു പൂരുവർ പറഞ്ഞു. ശരി! എന്നിട്ടു?

അകലെയുള്ള ജീവന്മാരെ സംസാരത്തില്നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു തന്നിടത്തില് അടുപ്പിക്കാൻ പലതരത്തിലും ശ്രമിച്ചു:

 • ജനന സമയത്തു അവരുടെ ഉജ്ജീവനത്തിനായി ശരീരവും അവർക്കായി ചില കർമങ്ങളെയും കൊടുത്തു. അവര് അതെ ശരിക്കും മുതലെടുത്തില്ലാ.
 • എന്നിട്ടു, ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി. ആരും അനുഷ്ഠിച്ചില്ലാ.
 • തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെകാണിച്ചു. അതും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല.
 • പിന്നീട് ശ്രീ രാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോലേ പല പ്രാവശ്യം അവതരിച്ചു സ്വയം ശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. കേൾക്കേണ്ടേ?
 • അടുത്തതായി, തന്റെ മഹത്വത്തെയും രക്ഷണയെയും അവർക്ക് ബോധ്യമാക്കാൻ, മാനെക്കൊണ്ടു മാൻകിടാവെ പിടിക്കുന്നത്‌ പോലെയും ആനയെകൊണ്ടു ആനയെ പിടിക്കുന്നത്‌ പോലെയും ജീവർകളെ ഉന്നതയ്ക്കു എത്തിക്കാൻ ജീവർകളെ ഉപയോഗിച്ചു.

അങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളപ്പെട്ടവരാണ് ആഴ്വാന്മാരും ആചാര്യന്മാരും. ഇവരുടെ അവതാരത്തെ ശ്രീവ്യാസ മഹർഷി തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവടത്തിലെ വ്യക്തമാക്കി എന്നതെ ഇവിടെ ഓർക്കുക.

പന്ത്രണ്ടു ആഴ്വാന്മാർ
 • ആഴ്വാരകൾ ശ്രീമന്നാരായണന്റെ ദൈവീകവും മങ്ങളവുമായ ഗുണങ്ങളെ ചെന്തമിഴില് പാടി.
 • ഏകദേശം നാലായിരത്തോളം പാട്ടുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാ നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധം.
 • ദിവ്യം എന്നാൽ ദൈവീകം. പ്രബന്ധം എന്നാൽ സാഹിത്യക്കെട്ടു. പാടിയവര് ദിവ്യജ്ഞാനികളായ ആഴ്വാന്മാർ. എംബെരുമാന്റെ 108 ദിവ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പാടുന്നു.
 • ശ്രീരംഗം, തിരുമല, കാഞ്ചീപുരം, തിരുവല്ലിക്കേണി, ആഴ്വാർ തിരുനഗറി മുതലായ 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കു ദിവ്യ ദേശം എന്നാണ്.
 • ശ്രീമന്നാരായണന്റെ അഞ്ചു നിലകളെയും ഈ പാസുരങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നു:
  • പരമപദതത്തിലുള്ള പരത്വം,
  • പാൽ കടലിലുള്ള വ്യൂഹം,
  • ശ്രീരാമകൃഷ്ണ അവതാരങ്ങളിലുള്ള വിഭവം,
  • ഓരോ ജീവനുള്ളിലുമുള്ള അന്തരാത്മാ,
  • ദിവ്യ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എവിടേയും പ്രതിഷ്ഠയായി ഏവരും വന്ദിക്കുന്ന അർച്ചാ തിരുമേനി എന്നത്രെ.
 • ദിവ്യ ക്ഷേത്ര വിശേഷണം മാത്രവേ ആഴ്വാന്മാർക്കു അമൃതമായും, ആചാര്യന്മാർക്കു സ്വയം ജീവനായുമിരുന്നു.
 • വേദത്തെയും, വേദാന്തത്തെയും ഏവർക്കുമായി ലഘുവായി പാടുന്നു ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങൾ.
 • ശ്രീമന്നാഥമുനികൾ തുടങ്ങി ശ്രീമണവാളമാമുനികൾ വരെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കൾ എല്ലോരും ഈ പാസുരങ്ങളെ നന്നായി വായിച്ചു.
 • ശ്രീമന്നാരായണന് സമാനരോ, സമർത്തരോ ഇല്ലെന്നും അവൻ തന്നെയാണു രക്ഷകൻ എന്നും തെളിയിക്കാൻ, നാലായിരത്തെയൊഴിച്ച്‌ വേറൊന്നുമില്ലെന്നു ഉറപ്പിച്ചു.
 • നമ്മൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായി ഉപന്യാസം, വ്യാഖ്യാനം എന്നു പല വിദങ്ങളിൽ പ്രചാരണം ചെയ്തു.
 • സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും, ചിന്തയെയും സമ്പൂർണമായി ഈപ്രചാരത്തിനായി അർപ്പിച്ചു.
ശ്രീ മധുരകവിയാഴ്വാർ ശ്രീ നാഥമുനികൾ സമേതം ശ്രീ നമ്മാഴ്വാർ
 • ആഴ്വാന്മാർകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ശ്രീ നാഥമുനികൾ ദൈവ സങ്കല്പമായി അവതരിക്കുന്ന കാലം വരെ നാലായിരത്തോളം പാസുരങ്ങളും പ്രസിദ്ധമില്ലാത്തെ പോയി.
 • ശ്രീ നാഥമുനികളാണ്, ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു,
  • ആഴ്വാർ തിരുനഗറി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി,
  • അവിടെ മധുരകവിയാഴ്വാരെ ദ്ധ്യാനിച്ചു അവരുടെ അനുഗ്രഹം നേടി,
  • സാക്ഷാൽ നമ്മാഴ്വാരെയും ദർശിച്ചു.
 • നാലായിരത്തോളം പാസുരങ്ങളെയും, അവയുടെ സാരം, പൊരുൾ, താൽപ്പര്യം എന്നിവയോടെ ഫലമായി ഏറ്റ് വാങ്ങി.
 • കൂടാത്തെ, ഈ പാസുരങ്ങളെ ക്രമമായി പിരിച്ചു, ചന്തം ചിന്തും പാട്ടായി ശിഷ്യന്മാർക്കു പഠിപ്പിച്ചു ലോകപ്രസിദ്ധമാക്കി.
 • ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ നിത്യ കര്മങ്ങളിലും ഒന്നായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
 • ശ്രീ മധുരകവിയാഴ്വാർക്കു നന്ദിപരമായി, അവര് അരുളിയ “കണ്ണിനുണ്ചിറുത്താമ്പു” എന്നു തുടങ്ങും നമ്മാഴ്വാർ സ്തുതിയെ നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തി.
ശ്രീ രാമാനുജർ
 • ഈ പദ്ധതി പൂർവാചാര്യന്മാർ, അതിലും പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ ആളവന്താർ, തൃമനസ്സു പോലെ, ഗുരു പരമ്പരയില് ആദിശേഷാംശമായി അവതരിച്ച രാമാനുജർക്ക് പൊന്നുപോലെ വന്നു ചേർന്നു.
 • ജന സമൂഹം മുഴുവനും ഈ സദാചാരങ്ങളെ അനുഭവിക്കണമെന്ന ഒറ്റ നോക്കൂ കൊണ്ടു, ഇഷ്ടം ഉള്ളവർക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ രാമാനുജർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
 • എംബെരുമാനാർ ദരിശനമെന്നു ഇതിന് ശ്രീനംപെരുമാൾ തന്നെ പേര് വയ്ച്ചു.
 • ഈ അതിശ്രഷ്ഠമായ സാധന കാരണം, തിരുവാരംഗത്ത് അമുതനാർ ശ്രീ രാമാനുജരെ കീർത്തിച്ചു രചിച്ച രാമാനുജ നൂറ്റന്താദിയെ, പ്രപന്നരുടെ ഗായത്രിയെന്നു കരുതി, നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധത്തില് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
 • രാമാനുജ നൂറ്റന്താദി ഘോഷ്‌ടിയായി പാരായണം ചെയ്യുന്നതെ കേട്ട ആർക്കും കൂടേ പാടാൻ തോന്നിയിലെങ്കിലെ അതിശയം.
ശ്രീ നമ്പിള്ള കാലക്ഷേപ ഘോഷ്‌ടി
 • എംബെരുമാനാരേ തുടർന്നു എംബാർ, ഭട്ടർ, നംജീയർ വഴിയായി നംപിള്ള എന്ന മഹാചാര്യൻ അവതരിച്ചു.
 • ജീവിതം മുഴുവനും ശ്രീരംഗവാസിയായിരുന്നു ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ പോഷിച്ചു.
 • ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാന നയവും, ആതിലുണ്ടായിരുന്ന അർത്ഥ പുഷ്ടിയും, രസവും കാരണം നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങൾക്കും, അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും, പ്രാമുഖ്യം ഉണ്ടായി.
 • ഇദ്യേഹത്തുടെ ശിഷ്യന്മാർശ്രീവൈഷ്ണവ സാഹിത്യത്തിനെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു:
  • ശ്രീ പെരിയവാച്ചാൻ പിള്ള നാലായിരത്തോളം പാസുരങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനം എഴുതി.
  • പരോപകാരതത്പരൻ ശ്രീ വടക്കുത്തിരുവീതിപ്പിള്ള ശ്രീ നംപിള്ളയുടെ ഉപന്യാസങ്ങളെയൊക്കെ പനയോലപ്പെടുത്തി, ഇന്നും നമ്മേവരും ഈട് മുപ്പത്താറായിരം എന്നു വായിച്ചു അറിയാൻ കൊടുത്തു.
പിള്ള ലോകാചാര്യർ കാലക്ഷേപ ഘോഷ്‌ടി
 • വടക്കുത്തിരുവീതിപ്പിള്ളയുടെ മൂത്ത മകനാണ് ശ്രീ നമ്പിള്ളയെ അടുത്തു വന്ന ശ്രീ പിള്ളലോകാചാര്യർ.
 • ഇവരും ഇളയ മകൻ അഴകിയ മണവാളപ്പെരുമാൾ നായനാരും, ശ്രീ നംപിള്ളയുടെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ സ്കന്ധങ്ങളില് ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ സംശയാസ്പദമായി തെളിയിച്ചു തഴപ്പിച്ചു.
 • ശ്രീ പിള്ളലോകാചാര്യർ പതിനെട്ടു ഗ്രത്ഥങ്ങളെയെഴുതി. വേദം വേദാന്തം നാലായിരം എല്ലാത്തിനും ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ചു മുഖ്യ തത്വങ്ങളെയും മൂന്നു അത്യാവശ്യ രഹസ്യങ്ങളേയും പരസ്യമായും വിശതമായും ഈ പതിനെട്ടു രഹസ്യ ഗ്രത്ഥങ്ങളിൽ കാണാം.
മാമുനികൾ കാലക്ഷേപ ഘോഷ്‌ടി – സ്വയം ശ്രീരംഗനാഥൻ ഉണ്ണികണ്ണനായി “ശ്രീശൈലേശ ദയാപാത്രം…” ചൊല്ലി ആചാര്യനെ നമിക്കുന്നു
 • ഇങ്ങിനെ തുടർന്ന ഓരാണ്വഴി പരംപരയില് അവസാനമായി ശ്രീരാമാനുജരർ തന്നേ ശ്രീ മണവാള മാമുനികൾായി അവതരിച്ചു:
  • തന്റെ അച്ഛനിടവും ആചാര്യനായ തിരുവായ്മൊഴിപ്പിള്ളയിടവും വേദം വേദാന്തം ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങൾ രഹസ്യാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചു.
  • ആചാർയ നിയമനം പോലേ ശ്രീരംഗവാസിയായി സമ്പ്രദായ സമ്രക്ഷണയിലായി.
  • ഓലച്ചുവടികളേ വായിച്ചു, പിൻവരുന്നവർക്കായി പനയോലയിലുമാക്കി.
  • ഇതിനിടക്കു ദിംയ ക്ഷേത്ര ദർശനവും സന്നിധി കൈന്കർയ കര്മങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുമായിരുന്നു.
 • ശ്രീരംഗത്ത് തുടർച്ചയായി ഒരു കൊല്ലം തിരുവായ്മൊഴി പ്രഭാഷണം ചെയ്തു.
  • ഇതേ കേട്ട സ്വയം ശ്രീരംഗനാഥൻ മാമുനികളെ ആചാര്യനായി പ്രാപിച്ചു “ശ്രീശൈലേശ ദയാപാത്രം…” എന്ന തനിയനും സമർപ്പിച്ചു.
  • കൂടാത്തേ “ശ്രീശൈലേശ ദയാപാത്രം…” ചൊല്ലിത്തന്നേ ദിംയപ്രഭന്ധ പാരായണം തുടങ്ങണമെന്നും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ശ്രീരംഗനാഥൻ തന്നേ നിർദേശിച്ചു.
  • ഇങ്ങനെയൊരു പ്രത്യേക ഗൗരവം മാമുനികൾക്കു മാത്രമേയുള്ളു.
 • ഇതിന് പിന്നെ വന്ന ആചാര്യന്മാരും ദിംയ പ്രഭന്ധങ്ങളേ പഠിച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞാപ്പോൽ ഇതാ ഇന്നു വരെ ജീവിക്കുന്നു.
 • ചേതനർ ഉജ്ജീവനമാണു എംബെരുമാന് ഇഷ്ടം.
 • ആ ഉജ്ജീവനത്തിന് ഏൽപ്പെട്ട ദിംയ പ്രഭന്ധത്തെ നമ്മുടേ പൂരുവർ പലവിദമായും രക്ഷിച്ചു.
 • ഇങ്ങനേ ഒരു കാരണവുമില്ലാത്ത എംബെരുമാന്ടെ സ്വാഭാവിക കരുണയാൽ കിട്ടിയ ദിംയ പ്രഭന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ –
  • പഠിച്ചു,
  • അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളെ അധ്യാപകമുഖേന ഗ്രഹിച്ചു,
  • ജീവിത ശൈലിയും അതെപ്പോലേ മാറ്റണം.

ദിംയ പ്രഭന്ധങ്ങളുടെ താങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഷയില്ത്തന്നേ അറിയാൻ ഇവിടേ നോക്കുക – http://divyaprabandham.koyil.org.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം:  http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-dhivya-prabandham-dhesam.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org