ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – ആമുഖം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

വായന സൂചിക

srivaishna-guruparamparai

ശ്രീമന്നാരായണൻ ബ്രഹ്മാവിനു സൃഷ്ടി തുടങ്ങും സമയത്തു വേദങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു. ഏതുമില്ലാത്ത എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഹിതഞ്ചെയ്യും ശീലനായ പ്രഭുവല്ലേയോ? ജ്ഞാനികൾക്കു ഇതു ഉജ്ജീവനം കൂടി ആയിക്കോട്ടെ.

വൈദികർ ഏവർക്കും പ്രമാണം വേദന്തന്നെയാണു. ആചാര്യനു (പ്രമാതാവ്)   വേദ ശാസ്ത്രം (പ്രമാണം) കൊണ്ടേ എംബെരുമാനെ (ലക്ഷ്യം) ചുണ്ടിക്കാണിക്കാനാവു.

എല്ലാ താഴ്ന്ന ഗുണങ്ങൾക്കും നേരെതിരായ ഉത്തമ ശീലങ്ങളും (അഖില ഹേയ പ്രത്യനിക ദാനത്വം) , എല്ലാ നന്മകൾക്കും വസതി (കല്യാന്നൈക ദാനത്വം) എന്നതായ വ്യത്യസ്ത വിശേഷങ്ങൾ എംബെരുമാനെ (പ്രമേയം എന്ന ലക്ഷ്യം) വേർപ്പെടുത്തി കാണിക്കുന്നു.  അങ്ങനെ വേദത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളായവ:

 • ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ലാ. ഓരോ സൃഷ്ടി കാലത്തും എംബെരുമാൻ ബ്രഹ്മാവിനു വേദം ഉപദേശിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു സാമാന്യരുടെ സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള കുറവുകളൊന്നുമില്ലാത്തെ തിളങ്ങുന്നു വേദം (അപൗരുഷേയത്വം).
 • അഴിയാത്ത ശാശ്വതം. ആധിയുമില്ലാ. അന്തവുമില്ലാ. അന്തരാര്ഥമറിഞ്ഞ എംബെരുമാൻ തന്നെയാണു ബ്രഹ്മാവിനു വേദത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. (നിത്യം).
 • നിരൂപണത്തിനു വേരോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തെ സ്വയം ആധാരമാണു (സ്വത: പ്രമാണ്ണ്യത്വം).

വേദത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണത്തേയും, കാലഗതിയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ശക്തി കൊണ്ടു വേദങ്ങളെ അറിയാനുള്ള പ്രയാസത്തിനേയും ഓർത്തു, വേദ വ്യാസർ ഋഗ്, യജസ്, സാമം, അതർവണം എന്നീ നാലായി പങ്കിട്ടു.

വേദ സാരം വേദാന്തം. ഇങ്ങിനെ എംബെരുമാനേക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വിഷയങ്ങളെ ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വേദം ഉപാസന ക്രമങ്ങളേ പറയും. വേദാന്തം ഉപാസന വിഷയമായ എംബെരുമാനേകുറിച്ചു പറയും. ഒരുപാടുള്ള ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രദാനമായവ:

 • ഐതരേയ
 • ബൃഹദാരണ്യക
 • ഛാന്ദോഗ്യ
 • ഈശ
 • കേന
 • കഠ
 • കൗഷീതികീ
 • മഹാ നാരായണ
 • മാണ്ഡൂക്യ
 • മുണ്ടക
 • പ്രശ്ന
 • സുബല
 • ശ്വേതാശ്വതര
 • തൈത്തിരീയ

ഉപനിഷത്തുകൾക്കൊരു സാരവും വേദ വ്യാസർ അരുളി. അതാണു ബ്രഹ്മ സൂത്രം. ഇതുവും വേദന്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടും.

വേദങ്ങൾ അനന്തമായും, കണക്കില്ലാത്തതായും, അളക്കാനാവാത്തതായും, ഇളപ്പം അറിയാൻ കഴിയാത്തതായും ഉള്ളതു കൊണ്ട് സ്മൃതി, ഇതിഹാസങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് നമ്മൾ വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു:

സ്മൃതി – മനു, വിഷ്ണു ഹാരീതർ, യാഗ്ന്യവൽക്യർ എന്നു തുടങ്ങിയ മഹാഋഷികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ.

ഇതിഹാസം – ശ്രീ രാമായണം (ശരണാഗതി ശാസ്ത്രം), ശ്രീ മഹാഭാരതം (അഞ്ചാം വേദം, പഞ്ചമോ വേദം)

പുരാണം – പ്രഹ്മാവു കൂട്ടിച്ചേർത്ത പതിനെട്ടു പുരാണങൾ മാത്രമേ പുരാണങളാണു. ബ്രഹ്മാവു സത്വ ഗുണമായിരുന്നപ്പോൽ എംബെരുമാനെക്കുരിച്ചും, രാജസ ഗുണമായപ്പോൽ സ്വയം തന്നേക്കുരിച്ചും, താമസനായപ്പോൽ അഗ്നി എന്നീ താഴ്ന്ന ദേവതകളേക്കുരിച്ചും പുരാണങളെഴുതി. അതു കൊണ്ടൂ ഈ ഓരോ പുരാണങളുടെ ഗുണവും അങിനെത്തന്നേയാണു.

ഇത്തരയും പലവിദം ശാസ്ത്രങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ജീവർക്കു ജ്ഞാനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലാ. സംസാരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പെട്ടു ദുഃഖിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടു സ്വയം ഭഗവാന്തന്നെ അവതരിച്ചു, ജ്ഞാനത്തെയൂട്ടി അവരെ നൽവഴിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. മനുഷ്യൻ നന്നായില്ലാ. കൂടാത്തേ ഈശ്വരനെത്തന്നേ എതിർത്തു.

അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ചിലരെത്തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, തന്റെ കാരുണ്യത്താല് മയക്കമില്ലാത്ത സൽബുദ്ധി കൊടുത്തു, ആഴ്‌വാന്മാരായി ഭഗവദ് അനുഭവത്തെ ആസ്വദിച്ച് മാറ്രേവർക്കും വിശതമായി പറയുന്നവരുമായ പരമ കാരുണികരായി സ്ഥാപിച്ചു. പൊയ്കൈയാഴ്വാർ, ഭൂതത്താഴ്വാർ, പേയാഴ്വാർ, തൃമഴിസൈയാഴ്വാർ, നമ്മാഴ്വാർ, കുലശേഖരാഴ്വാർ, പെരിയാഴ്വാർ, തൊണ്ടരടിപ്പൊടിയാഴ്വാർ, തൃപ്പാണാഴ്വാർ, ത്രുമങയാഴ്വാർ, മധുരകവിയാഴ്വാർ, ആണ്ടാൾ എന്നീ പന്ത്രണ്ടു ആഴ്‌വാന്മാർ മുഖേന ഈശ്വര സ്തുതിതന്നെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്നു കാണിച്ചു.

എന്നിട്ടും തൃപ്തനാവാത്ത എംബെരുമാൻ, ശ്രീ നാഥമുനികൾ തുടങ്ങി ശ്രീ മണവാളമാമുനികൾ വരെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആദിശേഷന്റെ അവതാരമായ  ശ്രീ രാമാനുജർ ഈ ഗുരു പരമ്പരയിനു നടുനായകനായി. ശ്രീ വൈഷ്ണവ സംപ്രദായത്തെയും, ശ്രീ വിശിഷ്ഠാദ്വൈത സംപ്രദായത്തെയും ഉച്ചത്തിലുയർത്തി.

പരാശരർ, വ്യാസർ, ധർമിടർ, ഡങ്ങർ എന്ന ഋഷികളെ പിന് തുടർന്നു വിശിഷ്ഠാദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ നന്നായി സ്ഥാപിച്ചു.  എഴുപത്തിനാല് സിംഹാസന അധിപതികളെ നിയമിച്ചു ആഗ്രഹം ഉള്ളവർക്കു എല്ലാം ശ്രീവൈഷ്ണവത്തെ അറിയാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി. അദ്യേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടും ഏവരെയും നൽവഴിയിലാക്കിയതിനായും നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം എംബെരുമാനാർ ദർശനം എന്നേ അറിയപ്പെടുന്നു.

നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളേയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളേയും പ്രചാരണം ചെയ്യാനായി ശ്രീ മണവാളമാമുനികളായി പിന്നും ശ്രീ രാമാനുജർ പുനർ അവതരിച്ചു. ശ്രീ രംഗ നാഥനും ശ്രീ മണവാളമാമുനികളെ ആചാര്യനായി വരിച്ചു സ്വയം ആദിഗുരുവായി തുടങ്ങിയ ഗുരുപരമ്പര രത്ന ഹാരത്തെ താൻ തന്നെ കെട്ടിച്ചു സമാപിച്ചു. 

പിന്നും ശ്രീ മണവാളമാമുനികളുടെ അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ എന്ന എട്ടു ശിഷ്യന്മാരാലും, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രദാന ശിഷ്യർ ശ്രീ പൊണ്ണടിക്കാൾ ജീയർ വഴിയായി, ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം നന്നായി പോഷിച്ചെടുത്തു.  

അതിനപ്പുറവും ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാർ അവതരിച്ചു, നമ്മുടെ പൂറുവന്മാർ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്‌ ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ പാലിച്ചു.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-introduction.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org

പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org

പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org

ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s