ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – പഞ്ച സംസ്കാരം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< ആമുഖം

ശ്രീ പെരിയ നംബികൾ ശ്രീ രാമാനുജർക്കു പഞ്ച സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നു

 

നമ്മൽ എങെനെ ശ്രീ വൈഷ്ണവരാകാം?

അതിനുള്ള ക്രമമാണു പഞ്ച സംസ്കാരം. ഭാഷ, ജാതി, വർഗ്ഗം, ഗോത്രം, ദേശം ഇങിനെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്തെ യാരായാലും ഈക്രമം പൂർത്തിയാക്കി ശ്രീവൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ പരിയപ്പെടാം. റണ്ടേ രണ്ടു പ്രദാന അർഹതകൾ മാത്രം മതി:

 1. വിനയം – നമുക്കു ഒരുപാടു കുറവുകൾ ഉണ്ടു. ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരാണു എന്ന ഭാവം (ആകിഞ്ചന്യം എന്നും പരയും).
 2. വേറോഗതിയില്ലായ്മ – എംബെരുമാനെയൊഴിച്ചു വേരോ ഗതിയില്ലാ എന്നു മനസ്സിലാക്കുക. അവർതന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്നുറച്ചു നിൽക്കുക.

പഞ്ച = അഞ്ചു. സംസ്കാരം = ശുദ്ധി. ഈയഞ്ചു ശുദ്ധികളേതാണു? താപം, പുണ്ട്രം, നാമം, മന്ത്രം പിന്നെ യാഗം:

 1. താപം – ചൂട്. ശ്രീ നാരായണന്റെ ദിവ്യായുദങ്ങളായ ശംഖ ചക്ര ചിഹ്നങ്ങളെ രണ്ടു തോളിലും പച്ചകുത്തുക. എന്തിനാ? പാത്രങ്ങളെ എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ ഉടമസ്ഥരുടെ പേരെ കൊത്തി ചേർക്കുന്നത് പോലേ. നമ്മൾ എംബെരുമാന്റെ സ്വത്താണു എന്നു ധരിപ്പിക്കാൻ.
 2. പുണ്ട്രം – നെറ്റ്രിയിലും, ദേഹത്തിലു വേരോ പതിനോരു ഇടങളിലും (ആകക്കൂടി പന്ത്രണ്ടു) ധരിക്കുന്ന തിരുമണ്ണും ശ്രീചൂർണവും. തിരുമൺ വെളുത്ത കുഴവാണു. ശ്രീചൂർണം ചിവന്ത കുഴവാണൂ. മേൽ നോക്കിയ രണ്ടു വെള്ള കോടുകളുടെ നടുക്കെ ശ്രീചൂർണ കോടിടുക. അതു കൊണ്ടൂ ഊർധ്വ പുണ്ട്രം എന്നാണു പേരു. ഊർധ്വ = മേൽ നോക്കിയ. പുണ്ട്രം = കുറി
 3. നാമം – ആചാര്യൻ ദാസൻ എന്നു അവസാനിക്കുന്ന നാമഞ്ചൂട്ടും. രാമാനുജ ദാസൻ, മധുരകവി ദാസൻ, ശ്രീവൈഷ്ണവ ദാസൻ ഇങ്ങിനെ.
 4. മന്ത്രം – ആചാര്യനിടത്തു മന്ത്ര ഉപദേശം പെരുക. മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരുടെ ദു:ഖത്തെ നിവർത്തിക്കും. ത്രുമന്ത്രം, ദ്വയം പിന്നെ ശരമസ്ലോകം എന്നീ മൂന്നും നമ്മുടെ സംസാര ദു:ഖത്തെ നിവർത്തിക്കും മന്ത്രങളാണു.
 5. യാഗം – ത്രുവാരാധനം – ദിവസം വീട്ടിലു എംബെരുമാനെ പൂജിക്കുന്ന ക്രമം. ആചര്യൻ ഇതും പഠിപ്പിക്കും.

(താപ:പുണ്ട്ര തതാ നാമ മന്ത്രോ യാഗസ്ച പഞ്ചമ: എന്നാ സ്ലോകം)

പഞ്ച സംസ്കാര ദിവസത്തന്നു നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണും?

 1. അതിരാവിലു എഴുന്തേൽക്കുക.
 2. എംബെരുമാനും നമ്മൾ തമ്മിൽ സംഭന്ധം എന്താണൂവെന്നു അറിവു ഉണ്ടാവ്വുന്ന ദിവസമല്ലേ? ഇന്നാണൂം വാസ്തവമായും നമ്മുടെ പിരന്നാൾ എന്നു ഓർത്തു ശ്രീന്നാരായണൻ, ആഴ്വാന്മാർ, ആചാര്യന്മാർ ഏവറേയും ഓർക്കുക.
 3. ഊർധ്വ പുണ്ട്രം ധരിക്കുക. സന്ദ്യാവന്ദനം മുതലായ നിത്യ ക്രമങളെ അനുഷ്ടിക്കുക.
 4. യതാശക്തി പൂവു, പഴം, ആചാര്യനും എംബെരുമാനുമായി വസ്ത്രങൾ എല്ലാമായി ക്രുത്യ സമയത്തു ആചാര്യൻ ത്രുമാളിക ഇല്ലെങിൽ മഠത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക.
 5. സമാസ്രയണം (പഞ്ച സംസ്കാരം) പെരുക.
 6. ആചാര്യനിടത്തു ശ്രീപാദതീർത്തം സ്വീകരിക്കുക.
 7. ആചാര്യൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപദേശങളേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൽക്കുക.
 8. ആചാര്യൻ ത്രുമാളീക ഇല്ലെങിൽ മഠത്തേ പ്രസാദം ഉണ്ണുക.
 9. ആ ദിവസം മുഴുവനും ആചാര്യൻ ത്രുമാളീകയിലോ മഠത്തിലോ തന്നെ ഇരുന്നു ആചാര്യനിൽനിന്നും എത്രയും പഠിക്കാൻപറ്റ്രുവെന്നു നോക്കണും.
 10. അന്നു ഒരു ദിവസവെങ്കിലും ഓഫീസു ജോലി ഒഴിവാക്കി ആത്മ ചിന്തനായി മനശ്ശാന്തി നേടുക.

ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞു. മോക്ഷം കിട്ടിയെന്നു ഉറപ്പായോ? ഇനി വേരെ പണി നോക്കാമോ?

ശ്രീവൈഷ്ണവ ജീവിതം ഇവിടെനിന്നാ തുടങ്ങുന്നു. ത്രുനാട്ടിൽ (പരമപദം) ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീ സമേത ശ്രീമന്നാരായണനെ നിത്യം കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്യാനാണും ഏകലക്ഷ്യം. അതിനായി ആചാര്യ ഭാഗവത അനുഗ്രങ്ങളെ നേടി പൂർവർ പറഞ്ഞീട്ടുള്ള പ്രകാരം നിത്യ പരിപാടികളെ ചിട്ടപ്പെറ്റുത്തുക. സ്വയം നന്നാകി ഉയർത്തിയെടുക്കുക എന്നാണും ലക്ഷ്യം.

പഞ്ച സംസ്കരിച്ച ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ ലക്ഷണത്തെ ശ്രീ പിള്ളലോകാചാര്യർ മുമുക്ഷുപ്പടി സൂത്രം 116ലു രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു:

 1. ലൗകികവുംമായ എല്ലാ താൽപ്പര്യങ്ങളേയും ഒഴിവാക്കും.
 2. ശ്രീമന്നാരായണനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കും.
 3. പരമപദത്തിലു ദിവ്യ ദമ്പതികളെ തീർച്ചയ്യായും നിത്യ കൈങ്കര്യം ചെയ്യുമെന്നു ഉറച്ചു നിൽക്കും.
 4. എത്രയും പെട്ടെന്നു ആ ഭാഗ്യം കിട്ടുമോവെന്നു സദാ കൊതിച്ചിരിക്കും.
 5. ജീവിത പര്യന്തം ദിവ്യ ദേശ കൈങ്കര്യം പിന്നെ എംബെരുമാന്റെ ദിവ്യ ഗുണ അനുഭവം എന്നു കഴിയും.
 6. ഈപ്പരഞ്ഞ ശീലമുള്ള മറ്റ്രേ ഭാഗവതർടെ മഹത്വം അറിഞ്ഞു അവരേക്കണ്ടു സന്തോഷിക്കും.
 7. ത്രുമന്ത്രം പിന്നെ ദ്വയ മഹാംമന്ത്രം എപ്പോഴും ജപിക്കും.
 8. തന്റെ ആചാര്യനെ ഒരുപാടു ഇഷ്ടപ്പെടും. ബഹുമാനിക്കും.
 9. ആചാര്യനിടത്തും എംബെരുമാനിടത്തും കടപ്പാടുമായിക്കഴിയും.
 10. സത്വ ഗുണരും, ആത്മ ജ്ഞാനിയും, ഭന്ധമില്ലാത്തവരും ശാന്തസ്വരൂപികളുമാായ ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയും.

ഇതിനും കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ലിങ്കിനെ പിൻ തുടരുക: http://ponnadi.blogspot.com/2012/08/srivaishnava-lakshanam-5.html

പഞ്ച സംസ്കരിച്ച ശ്രീവൈഷ്ണവരുടെ കടമകളായവ:

 1. ഗുരു മുഖേന അർഥ പഞ്ചകം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം.
 2. പരമപദത്തിലു ശ്രീമഹാലക്ഷ്മീ സമേത ശ്രീമന്നാരായണനെ നിത്യം കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്യാൻ കൊതിച്ചിരിക്കണം.
 3. എപ്പോഴും എന്തിനേയും എംബെരുമാനെത്തന്നേ പറ്റ്രി നിൽക്കേണം.
 4. ജീവിത പര്യന്തം എംബെരുമാൻ, ആചാര്യൻ പിന്നെ ഭാഗവതന്മാർക്കു കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്തു കൂട്ടണം.
 5. ദിവ്യ ദേശ കൈങ്കര്യത്തിൽ കാലം പോക്കണം.
 6. പഞ്ച സംസ്കാരത്തെ മറ്റ്രവർക്കും ഭോധ്യപ്പെടുത്തണം.

“തത്വജ്ഞാനാൻംമോക്ഷൈ:” എന്ന സ്ലോകത്തെ അനുസരിച്ചു അർഥ പഞ്ചക ജ്ഞാനം അവശ്യമാകുന്നു.

ശ്രീവൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്ത സാരം

 1. പഞ്ച സംസ്കാരം കഴിഞ്ച നമ്മളൊക്കെ ശരണാഗതരാണു (പ്രപന്നർ). ജീവന്മാക്കളായ നമ്മെ പരമാത്മാവായ എംബെരുമാനോടേ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവർ ആാചര്യരാണും. അതു കൊണ്ടൂ നംമ്മൾ എല്ലാവരും ആചാര്യ ഭഗവത നിഷ്ടർകളാണു എന്നു ശ്രീ രാംമാനുജർ തുടങ്ങിയ പൂർവർകൾ ആവർത്തിച്ചുപ്പറയുന്നു.
 2. ഈ ആത്മ സംഭന്ധം കൊണ്ടു തന്നെ പഞ്ച സംസ്കാരം മാത്രംമേ നമ്മുടെ വാസ്തവമായ പിരന്നാളാകുന്നു.
 3. ജീവാത്മാ ഭാര്യ പോലാണു. പരമാത്മാ ഭർത്താവിനെപ്പോലാണു. അതുകൊണ്ടാ മറ്റ്ര ദൈവങ്ങളെ പഞ്ച സംസ്കരിച്ചവർ തൊഴാൻ പാടില്ലാ.
 4. ഇങ്ങിനേ ഈ അല്പ നിസ്സാര വസ്തുക്കളിൽ ഇഷ്ടം ഒഴിവാക്കി സംശാര സാഗരത്തെ പിരിഞ്ഞു എംബെരുമാന്റെ നിത്യമായ പരമപദത്തിൽ സദാ കൈങ്കര്യഞ്ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതേ ഈ ജന്മ സഫലമാണു.

പഞ്ച സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ ആർക്കാണു അതികാരം?

ശ്രീവൈഷ്ണവം അനാദിയായ സമ്പ്രദായമെന്നാലും, ശ്രീരാമാനുജരാണു ഈ ക്രമം സ്ഥാപിച്ചു. എല്ലാ ശാസ്ത്രങളെയും ആരായ്ഞ്ചു, ശ്രീ ആളവന്താർ ശ്രീ നാഥമുനികൾ മുതലായ പൂർവാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞതെ അനുസരിച്ചു എല്ലാത്തിനും അതിനതിനായ വഴിമുറകളെ സ്പഷ്ടമാക്കി.

നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധങ്ങളേയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളേയും പ്രചാരണം ചെയ്യാനായി ശ്രീ മണവാളമാമുനികളായി പിന്നും ശ്രീ രാമാനുജർ പുനർ അവതരിച്ചു. ശ്രീ രംഗ നാഥനും ശ്രീ മണവാളമാമുനികളെ ആചാര്യനായി വരിച്ചു സ്വയം ആദിഗുരുവായി തുടങ്ങിയ ഗുരുപരമ്പര രത്ന ഹാരത്തെ താൻ തന്നെ കെട്ടിച്ചു സമാപിച്ചു. 

പിന്നും ശ്രീ മണവാളമാമുനികളുടെ അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങൾ എന്ന എട്ടു ശിഷ്യന്മാരാലും, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രദാന ശിഷ്യർ ശ്രീ പൊണ്ണടിക്കാൾ ജീയർ വഴിയായി, ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം നന്നായി പോഷിച്ചെടുത്തു.  

അതിനപ്പുറവും ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാർ അവതരിച്ചു, നമ്മുടെ പൂറുവന്മാർ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്‌ ശ്രീ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തെ പാലിച്ചു.

ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സ്വാമി രാമാനുജരുടെ വിശ്വാസത്തിലു എന്നെന്നേയ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടേ. നമ്മേവരെയും അംജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും പൊക്കിയെടുത്തു, എംബെരുമാൻ കൈങ്കര്യവും മംഗലാശാസനവും തന്നെ ജീവിതമെന്നു കാണിച്ചുത്തന്ന അവരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ സദാ സ്മരിക്കുക.

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-pancha-samskaram.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s