ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഒരെളിയ സൂചിക – സംഗ്രഹം

ശ്രീ:  ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:  ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:  ശ്രീ വനാചല മഹാമുനയേ നമ:

ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

<< നിത്യം ചെയ്യേണ്ടവ

ശ്രീശൈലേശദയാപാത്രം ധീഭക്ത്യാദിഗുണാർണവം |

യതീന്ദ്രപ്രവണം വന്ദേ രമ്യജാമാതരം മുനിം ||

തിരുമലൈ ആഴ്വാർ എന്ന തിരുവായ്മൊഴി പിള്ളയുടെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായവരും ജ്ഞാനം ഭക്തി മുതലായ സത് ഗുണങ്ങളുടെ സമുദ്രവും എംബെരുമാനാരിടത്തു പ്രാവീണ്യം ഉള്ളവരുമായ അഴകിയ മണവാള മാമുനികളെ കൂപ്പുന്നു.

ശ്രീമതേ രമ്യജാമാതൃ മുനിന്ദ്രായ മഹാത്മനേ|
ശ്രീരംഗവാസിനേ ഭൂയാത് നിത്യശ്രീ: നിത്യ മംഗളം||

ശ്രീരംഗവാസിയായ മഹാത്മാവ് ശ്രീമാൻ അഴകിയ മണവാള മാമുനികളേ! അങ്ങേയ്ക്കു എന്നെന്നേക്കും ശ്രീയും മംഗളവും നേരുന്നു!

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം: http://ponnadi.blogspot.com/2016/01/simple-guide-to-srivaishnavam-references.html

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s