ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

acharya-sishya-instruction

e-book – https://1drv.ms/b/s!AoGdjdhgJ8HehHINAwaqvn6JPDbj

അനേക കല്യാണഗുണങളെക്കൊണ്ട ശ്രീമന്നാരായണന്‍ തുടങിയ പിന്നീടു, ആഴ്വാരാചാര്യമ്മാര്‍ വളർത്തിയെടുത്ത മഹാ സമുദ്രമാണു ശ്രീവൈഷ്ണവ സംപ്രദായം.

സംസ്കൃതവും ദ്രാവിഢവുമായ രണ്ട് വേദാന്ത സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിപ്പണിഞ്ചതാ നമ്മുടെ ഈ സത്സമ്പ്രദായം. ആചാര്യമ്മാരുടെ ജീവിത ചരിത്രവും വാക്കും ഈ മാർഗ്ഗത്തെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഈ ലേഖ്യബന്ധത്തില് ഏളുപ്പവായി പരിച്ചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അത്യാവശ്യവും മൗലികമുവായ ചില തത്ത്വങ്ങൾ :

 1. വായന സൂചിക – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2017/11/29/simple-guide-to-srivaishnavam-readers-guide/
 2. ആമുഖം – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2018/12/26/simple-guide-to-srivaishnavam-introduction/
 3. പഞ്ച സംസ്കാരം – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/02/04/simple-guide-to-srivaishnavam-pancha-samskaram/
 4. ആചാര്യ ശിഷ്യ സംബന്ധം – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/02/21/simple-guide-to-srivaishnavam-acharya-sishya/
 5. ഗുരു പരമ്പര – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/02/22/simple-guide-to-srivaishnavam-guru-paramparai/
 6. ദിവ്യ പ്രബന്ധവും ദിവ്യ ദേശങ്ങളും – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/02/25/simple-guide-to-srivaishnavam-dhivya-prabandham-dhesam/
 7. രഹസ്യ ത്രയം – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/03/02/simple-guide-to-srivaishnavam-rahasya-thrayam/
 8. തത്ത്വ ത്രയം – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/03/09/simple-guide-to-srivaishnavam-thathva-thrayam-in-short/
 9. അർത്ഥ പഞ്ചകം – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/03/16/simple-guide-to-srivaishnavam-artha-panchakam/
 10. ചെയ്യരുത് – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/03/22/simple-guide-to-srivaishnavam-apacharams/
 11. നിത്യ കർമങ്ങൾ – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/03/22/simple-guide-to-srivaishnavam-important-points/
 12. സംഗ്രഹം – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2019/03/23/simple-guide-to-srivaishnavam-references/

ആഴ്വാർ തിരുവടികളേ ശരണം!
എംബെരുമാനാർ തിരുവടികളേ ശരണം!
ജീയർ തിരുവടികളേ ശരണം!
ജീയർ തിരുവടികളേ ശരണം!

അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം : http://ponnadi.blogspot.in/p/simple-guide-to-srivaishnavam.html

ഉറവിടം : https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

Advertisements

3 thoughts on “ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

 1. Pingback: ശ്രീവൈഷ്ണവം – വായന സൂചിക | SrIvaishNava granthams in malayALam

 2. Pingback: ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – ആമുഖം | SrIvaishNava granthams in malayALam

 3. Pingback: ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – അർത്ഥ പഞ്ചകം | SrIvaishNava granthams in malayALam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s