ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

ശ്രീ:
ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമ:
ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമ:
ശ്രീമദ് വരവരമുനയേ നമ:
ശ്രീ വാനാചല മഹാമുനയേ നമ:

acharya-sishya-instruction

അനേക കല്യാണഗുണങളെക്കൊണ്ട ശ്രീമന്നാരായണന്‍ തുടങിയ പിന്നീടു, ആഴ്വാരാചാര്യമ്മാര്‍ വളർത്തിയെടുത്ത മഹാ സമുദ്രമാണു ശ്രീവൈഷ്ണവ സംപ്രദായം.

സംസ്കൃതവും ദ്രാവിഢവുമായ രണ്ട് വേദാന്ത സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കെട്ടിപ്പണിഞ്ചതാ നമ്മുടെ ഈ സത്സമ്പ്രദായം. ആചാര്യമ്മാരുടെ ജീവിത ചരിത്രവും വാക്കും ഈ മാർഗ്ഗത്തെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഈ ലേഖ്യബന്ധത്തില് ഏളുപ്പവായി പരിച്ചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അത്യാവശ്യവും മൗലികമുവായ ചില തത്ത്വങ്ങൾ :

 1. വായന സൂചിക – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2017/11/29/simple-guide-to-srivaishnavam-readers-guide/
 2. ആമുഖം – https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/2018/12/26/simple-guide-to-srivaishnavam-introduction/
 3. പഞ്ച സംസ്കാരം
 4. ആചാര്യ ശിഷ്യ സംബന്ധം
 5. ഗുരു പരമ്പര
 6. ദിവ്യ പ്രബന്ധവും ദിവ്യ ദേശങ്ങളും
 7. രഹസ്യ ത്രയം
 8. തത്ത്വ ത്രയം
 9. അർത്ഥ പഞ്ചകം
 10. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവ
 11. നിത്യം ചെയ്യേണ്ടവ
 12. മുഖ്യ കുറിപ്പടി

ആഴ്വാർ തിരുവടികളേ ശരണം!
എംബെരുമാനാർ തിരുവടികളേ ശരണം!
ജീയർ തിരുവടികളേ ശരണം!
ജീയർ തിരുവടികളേ ശരണം!അടിയൻ സൗരിരാജൻ രാമാനുജ ദാസൻ

ഉറവിടം : http://ponnadi.blogspot.in/p/simple-guide-to-srivaishnavam.html

ഉറവിടം : https://srivaishnavagranthamsmalayalam.wordpress.com/

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

Advertisements

2 thoughts on “ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക

 1. Pingback: ശ്രീവൈഷ്ണവം – വായന സൂചിക | SrIvaishNava granthams in malayALam

 2. Pingback: ശ്രീവൈഷ്ണവം – ഓരെളിയ സൂചിക – ആമുഖം | SrIvaishNava granthams in malayALam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s